strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 16-07-2004


Przetarg nieograniczony: Wykonanie nakładki asfalto - betonowej - Kaniów - ul. Grobel Borowa - 1500mb

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1.        Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładki asfalto-betonowej na ul. Grobel Borowa w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.

 

2.        Długośæ ulicy - 1508,0 m

 

3.        Budowę ulicy podzielono na 2 odcinki:

 

a.            odcinek 1 - długości 820,0 m - od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Głębokie,

-               szerokośæ nawierzchni - 3,80m , 4,00m , 6,80m,

-               wjazdy - 35 sztuk.

 

b.          odcinek 2 - długości 688,0 m - od ul. Głębokie do ul. Dankowickiej,

-               szerokośæ nawierzchni - 3,40m , 4,00m,

-               wjazdy - 11 sztuk.

 

4.         Odcinek 1 i 2 -  zakres prac:

a.         oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych,

b.        ścięcie poboczy,

c.         wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumem śr. grub 4cm,

d.        wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z asfaltobetonu grub 5cm,

e.         uzupełnienie poboczy tłuczniem.

 

5.        Wjazdy - zakres prac:

a.        wykonanie podbudowy dla istniejących wjazdów nieutwardzonych (20cm kruszywo naturalne, 10cm kruszywo łamane),

b.       oczyszczenie nawierzchni istniejących wjazdów o nawierzchni bitumicznej,

c.        wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu grub. 5cm zarówno na wykonanej podbudowie i na istniejącej nawierzchni asfaltowej.

 

6.           Kosztorys ofertowy winien byæ wykonany na podstawie przedmiaru robót, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert:

16-07-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

16-07-2004 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 15 pa¼dziernika 2004

Wadium:

5 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda

Zamówienie ogłoszone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 85 z dnia 31.05.2004 pod pozycją 26144


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku)  - przetarg nieograniczony, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

 

EUROVIA POLSKA S.A.

ul. żwirki i Wigury 56

43- 190 Mikołów

Odział: Bielsko - Biała

ul. T. Regera 81

43 - 382 Bielsko - Biała

 

Cena oferty:          

 

bez VAT:                 212 524,78 zł

słownie:                   dwieście dwanaście tysięcy pięæset dwadzieścia cztery złote i 78/100

 

z VAT:                      258 950,83 zł

słownie:                   dwieście pięædziesiąt osiem tysięcy dziewięæset pięædziesiąt złotych i 83/100

 

Gwarancja:             36 miesięcy