strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 29-09-2017


"Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - dostawy"

Zamawiający:

Gmina Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących zadań wchodzących w zakres projektu "Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - dostawy": Zadanie 3. Infrastruktura techniczna (sprzęt) - stacje robocze wraz z monitorami 7 sztuk.
Projekt "Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina" jest istotnym strategicznie etapem rozbudowy obecnej infrastruktury teleinformatycznej o nowe rozwiązania aplikacyjne, systemowe oraz sprzętowe, zapewniającym możliwośæ wdrożenia ilościowo i jakościowo bardziej dojrzałych elektronicznych usług publicznych, opartych o poddane procesowi modernizacji i integracji systemy aplikacyjne "front-office" i "back-office", wspomagające realizację zadań ustawowych będących w kompetencji Wnioskodawcy. Założeniem generalnym projektu jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych   on-line. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
30214000-2 Stacje robocze
30231300-0 Monitory ekranowe

Termin składania ofert:

09-10-2017 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

09-10-2017 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

30 dni od daty podpisania umowy

Wadium:

500,00 zł

Dodatkowe uwagi:

- SIWZ wraz z załącznikami 1-7 -   dokument PDF - rozmiar 3.9[MB]
- SIWZ wraz z załącznikami 1-7 -   dokument DOCX - rozmiar 1.6[MB]
- Opis przedmiotu zamówienia -   dokument PDF - rozmiar 1[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.2[MB]

Data : 2017-10-09

- Informacja z otwarcia -   dokument PDF - rozmiar 68[kB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


Data: 2017-10-25

- Zawiadomienie o wyborze oferty -   dokument PDF - rozmiar 82[kB]

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -   dokument PDF - rozmiar 204[kB]