strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 26-05-2006


Przetarg nieograniczony:"Przebudowa przełomów typu średniego oraz typu ciężkiego na ciągach dróg gminnych w gminie Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa przełomów typu średniego oraz typu ciężkiego na ciągach dróg gminnych w zależności od potrzeb i zleceń Zamawiającego na terenie gminy Bestwina.
2. CPV: 45.23.32.20-7

3. W zależności od typu przełomu (średni lub ciężki) prace polegaæ będą na:

przełomy średnie:
Obcięcie istniejącego asfaltu, rozbiórka istniejącej nawierzchni
Wydobycie i usunięcie gruntu wątpliwego
Wykonanie koryta w gruncie kategorii II - IV
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2
Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 mm, grubośæ po zagęszczeniu 6cm

przełomy ciężkie:
Obcięcie istniejącego asfaltu, rozbiórka istniejącej nawierzchni
Wydobycie i usunięcie gruntów wysadziowych oraz gruntów wątpliwych
Wykonanie koryta w gruncie kategorii II - IV
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm po zagęszczeniu
Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 10cm po zagęszczeniu
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2
Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16mm, grubośæ po zagęszczeniu 6cm

4. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik A do niniejszej SIWZ.
5. Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

26-05-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

26-05-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 29 grudnia 2006

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 90%
Gwarancja - 10%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 340/12/06, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H.
ul. Janowicka 75
43-512 Janowice

Cena oferty:

Przełomy średnie - za cenę:

a. obcięcie istniejącego asfaltu, rozbiórka istniejącej nawierzchni [ 1m2 ]

bez VAT: 8,00 zł
słownie: osiem złotych 00/100

z VAT: 9,76zł
słownie: dziewięæ złotych 76/100

b. wydobycie i usunięcie gruntu wątpliwego [ 1m2 ]

bez VAT: 10,00 zł
słownie:  dziesięæ złotych 00/100

z VAT: 12,20 zł
słownie:  dwanaście złotych 20/100

c. wykonanie koryta w gruncie kategorii II - IV [ 1m2 ]

bez VAT: 25,00 zł
słownie:  dwadzieścia pięæ złotych 00/100

z VAT: 30,50 zł
słownie:  trzydzieści złotych 50/100

d. wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu [ 1m2 ]

bez VAT: 14,00 zł
słownie:  czternaście złotych 00/100

z VAT: 17,08 zł
słownie:  siedemnaście złotych 08/100


e. skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2 [ 1m2 ]

bez VAT: 2,00 zł
słownie: dwa złote 00/100

z VAT: 2,44 zł
słownie: dwa złote 44/100

f. ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 mm, grubośæ po zagęszczeniu 6cm [ 1m2 ]

bez VAT: 56,00 zł
słownie:  pięædziesiąt sześæ złotych 00/100

z VAT: 68,32 zł
słownie:  sześædziesiąt osiem złotych 32/100

Przełomy ciężkie - za cenę:

a. obcięcie istniejącego asfaltu, rozbiórka istniejącej nawierzchni [ 1m2 ]

bez VAT: 8,00 zł
słownie:  osiem złotych 00/100

z VAT: 9,76 zł
słownie:  dziewięæ złotych 76/100

b. wydobycie i usunięcie gruntów wysadziowych oraz gruntów wątpliwych [ 1m2 ]

bez VAT: 15,00 zł
słownie:  piętnaście złotych 00/100

z VAT: 18,30 zł
słownie:  osiemnaście złotych 30/100

c. wykonanie koryta w gruncie kategorii II - IV [ 1m2 ]

bez VAT: 35,00 zł
słownie:  trzydzieści pięæ złotych 00/100

z VAT: 42,70 zł
słownie:  czterdzieści dwa złote 70/100


d. wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm po zagęszczeniu [ 1m2 ]

bez VAT: 22,00 zł
słownie:  dwadzieścia dwa złote 00/100

z VAT: 26,84 zł
słownie:  dwadzieścia sześæ złotych 84/100

Termin wykonania zamówienia : 29.12.2006r

Gwarancja : 36 miesięcy