strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 15-11-2004


Przetarg nieograniczony: "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina: ETAP I - sołectwo Bestwinka, ETAP II - sołectwo Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina: ETAP I - sołectwo Bestwinka, ETAP II - sołectwo Bestwina.

W zakres opracowania wchodzi:

- opracowanie wstępnego przebiegu trasy, identyfikacja przeszkód terenowych naziemnych i podziemnych,

- wrysowanie trasy na plany sytuacyjne,

-aktualizację podkładów geodezyjnych terenu, przez który przebiegaæ będzie kanalizacja, uzyskanie wypisów z rejestru gruntów, ewentualnie wypisu z ksiąg wieczystych,

-uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub przygotowanie kompletu dokumentów dla złożenia przez Zamawiającego wniosku o decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- przygotowanie kompletu dokumentów do przeprowadzenia uzgodnień własnościowych (edycja formularzy i map),

- przeprowadzenie uzgodnień własnościowych w terenie,

- koordynacja uzgodnień, interwencje projektanta w terenie, zmiany tras wynikające z niezgody właścicieli, wydruki uzgodnień, korespondencja,

- wrysowanie na plany, po uzgodnieniach, tras kanalizacji, przyłączy i przepompowni,

-wykonanie rysunków szczegółowych przejśæ pod drogami, rowem melioracyjnym, itp.

-wykonanie operatów wodno prawnych dla skrzyżowań z ciekiem,

- skierowanie dokumentacji do uzgodnień z administratorami terenu, przeprowadzenie uzgodnień, korekty rozwiązań,

- przeprowadzenie procedury ZUD,

- wprowadzenie korekt w dokumentacji po uzgodnieniu ZUD na podstawie wytycznych dysponentów uzbrojenia, wrysowanie ostatecznej trasy,

-wykonanie profili i rysunków szczegółowych przepompowni (konstrukcja, ogrodzenie, zagospodarowanie),

-wykonanie opisu technicznego,

- opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

-uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,

-wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,

ilośæ egzemplarzy dokumentacji: 5 sztuk.

Orientacyjny zakres projektu (na podstawie koncepcji gospodarki ściekowej dla Gminy Bestwina):

a. długośæ - 25 km

b. przepompownie - 15 szt.

Wykonawca musi udokumnetowaæ, iż w okresie ostatnich trzech lat (2001 - 2004 ) wykonał co najmniej 3 zadania - zaprojektowanie kanalizacji sanitarnych - każde zadanie porównywalne z zakresem projektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.

 

Termin składania ofert:

15-11-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

15-11-2004 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31 maja 2005

Wadium:

5000,00 pln zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr168 z dnia 2004.09.27 poz. 47040

Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 30 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


Nie złożono żadnej oferty przetargowej.