strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 11-02-2005


Zapytanie o cenę: "Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Bestwina w latach 2005 - 2006"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Bestwina w latach 2005 - 2006.

2. Zakres prac:
a.  transport klińca wapiennego ze składowiska znajdującego się na terenie gminy Bestwina,
b.  mechaniczne korytowanie, oczyszczanie i ścinanie istniejącej podbudowy tłuczniowej,
c.  mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz uzupełnienie klińcem wapiennym,
d. wałowanie.

Termin składania ofert:

11-02-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

11-02-2005 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

30 listopada 2006

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.

Kryteria oceny:

Cena - 100%

Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), - zapytanie o cenę ZP340/03/05 Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
Adam Roj
ul. Sportowa 33
43  - 512 Bestwinka

Cena oferty:

a. Cena za mechaniczne korytowanie, oczyszczenie i ścinanie istniejącej podbudowy tłuczniowej wraz z załadunkiem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża (z a 1 m2)
cena bez VAT: 1,55 zł
słownie:  jeden złoty i 55/100
cena z VAT: 1,65 zł
słownie:  jeden złoty i 65/100

b. Cena za uzupełnienie podbudowy klińcem lub tłuczniem wapiennym wraz z załadunkiem materiału
i wałowaniem (za 1m2)
- grubośæ warstwy - 5 cm
cena bez VAT: 3,10 zł
słownie:    trzy złote i 10/100
cena z VAT: 3,31 zł
słownie:    trzy złote i 31/100
-  grubośæ warstwy - 10 cm
cena bez VAT: 4,40 zł
słownie:  cztery złote i 40/100
cena z VAT: 4,70 zł
słownie:  cztery złote i 70/100
-  za każdy centymetr powyżej grubości warstwy 10 cm
cena bez VAT:  0,55 zł
słownie:   pięædziesiąt pięæ groszy
cena z VAT: 0,58 zł
słownie:   pięædziesiąt osiem groszy