strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 29-12-2016


Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina - Janowice -Hałcnów ul. Janowicka w Bestwinie i Janowicach"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Bestwina -Janowice - Hałcnów, ul. Janowicka w Gminie Bestwina wraz z wykonaniem projektu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w programie funkcjonalno - użytkowym, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg,
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg,
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i   asfaltowania,
45232130-2 -  Roboty w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej,
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu -   oszacowanie kosztów

Termin składania ofert:

16-01-2017 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

16-01-2017 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 30.11.2017r.

Wadium:

33 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 2[MB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 893[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 30[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 906[kB]

Data: 2017-01-16

- Informacja z otwarcia -   dokument PDF - rozmiar 220[kB]
- Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej -   dokument DOC - rozmiar 16[kB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


Data: 2017-01-30

- Zawiadomienie o wyborze oferty -   dokument PDF - rozmiar 179[kB]

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -   dokument PDF - rozmiar 415[kB]