strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 27-01-2015


Przetarg nieograniczony : "Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Bestwina"

Zamawiający:

Gmina Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
naprawa uszkodzeń i ubytków w nawierzchniach dróg gminnych na terenie gminy Bestwina, w sołectwach: Kaniów, Bestwina, Bestwinka, Janowice.
2. Remont dróg gminnych asfaltowych polegaæ będzie na remoncie  nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi (jak dla ruchu KR1-KR3) na gorąco, wytwarzanymi w wytwórniach. Nie dopuszcza się zabudowy mieszanek wykonanych w recyklerach.
3. Zakres robót obejmuje m.in. :

a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i odwozem ewentualnego gruzu lub destruktu,
c) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca lub zastosowanie emulsji na zimno, szczególnie na krawędziach,
d) rozścielenie mieszanki mineralno - asfaltowej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia,
e) zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
f) posmarowanie bitumem powierzchni górnej warstwy na złączach ze starą nawierzchnią,
g) transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania,
h) odwóz gruzu asfaltowego wraz z jego utylizacją.

Remont nawierzchni drogowej powierzchniowo m.in.:

a) usuwanie powierzchniowych ubytków ziaren i lepiszcza typu rakowin i małych  ubytków do   1,0 cm,
b) oczyszczenie naprawionego miejsca sprężonym powietrzem,
c) natryskiwanie pod ciśnieniem lepiszcza,
d) zasypanie pod ciśnieniem suchego grysu frakcji 4/6,3 mm i 4/8 mm lub 6,3/10mm w zależności od głębokości makowiny.

Usuwanie ubytków bitumicznej warstwy ścieralnej o  głębokości do 2 cm:

a) oczyszczenie naprawionego miejsca sprężonym powietrzem,
b) natryskiwanie lepiszcza na dno i krawędzie oczyszczonego miejsca jako skropienie podłoża,
c) natrysk pod ciśnieniem wymieszanego w dyszy grysu z lepiszczem w naprawione miejsce, uziarnienie mieszanki grysowej 4/8mm  lub  4/10mm,
d) natrysk pod ciśnieniem suchego grysu jako zamknięcie.

Zamówienie obejmuje roboty polegające na likwidacji wybojów, ubytków, deformacji i innych uszkodzeń pozimowych wynikłych z bieżącej eksploatacji w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych.

4. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie gminy Bestwina, stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ.
5. W załączniku nr 1a - "Formularz cenowy" został wskazany zakres minimalny zamówienia, który zamawiający na pewno zamówi oraz zakres maksymalny zamówienia, do którego będzie mógł byæ powiększony do realnych potrzeb Zamawiającego.
6. Zakres robót do wykonania, zlecany będzie sukcesywnie na podstawie pisemnych poleceń Zamawiającego.
7. Podstawą rozliczenia poszczególnych części robót będzie każdorazowo: protokół odbioru robót, zestawienie wykonanych remontów na terenie gminy Bestwina, atesty na wykorzystane materiały.
8. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,  lecz muszą spełniaæ wszystkie normy oraz byæ o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.
9. Na wykonane roboty objęte niniejszym zamówieniem wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji. Udzielenie przez wykonawcę gwarancji na wykonane roboty zostanie potwierdzone przez wykonawcę w pkt. 2 "FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY" (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego.

10. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
- CPV główny: 45.23.31.42-6 - roboty w zakresie naprawy       dróg
- CPV dodatkowy: 45.23.32.20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg

Termin składania ofert:

11-02-2015 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

11-02-2015 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11

Termin realizacji:

do dnia 15.12.2015 r.

Wadium:

4 500,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamówień Publicznych
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 95
Gwarancja - 5

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 365[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 235[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 656[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 607[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


 

 

Data : 2015-02-12

 

 

- Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postepowania -