strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 11-03-2009


Przetarg nieograniczony : "Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gruntowych na terenie gminy Bestwina; w sołectwach: Kaniów, Bestwina, Bestwinka, Janowice, w zależności od potrzeb i zlecenia Zamawiającego.
  
2. Prace remontowe polegaæ będą na:

a. mechanicznym korytowaniu, oczyszczeniu i ścinaniu istniejącej podbudowy tłuczniowej wraz z załadunkiem materiału i odwozem na odległośæ 2 km, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża,
b. uzupełnianiu podbudowy klińcem lub tłuczniem wapiennym z dowozem materiału i zagęszczeniem podłoża.

UWAGA: materiał kamienny inwestora.

3. Kliniec oraz tłuczeń wapienny pobierany będzie przez Wykonawcę ze składowiska wyznaczonego przez Zamawiającego, znajdującego się na terenie Gminy Bestwina.
4. O konieczności wykonania zadania (remoncie wyznaczonych odcinków dróg). Wykonawca będzie powiadamiany w formie zleceń pisemnie lub ustnie.
5. Prace objęte niniejszym zamówieniem należy wykonywaæ zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych na remonty dróg gminnych gruntowych:

D-05.01.03b, D-05.01.00a, stanowiącymi załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Termin realizacji poszczególnych zadań ustalany będzie każdorazowo, w zależności od rodzaju i wielkości zlecenia, lecz nie może przekroczyæ 14 dni od daty wydania zlecenia.
7. Dopuszcza się możliwośæ dokonywania zmian w zawartej umowie o ile wynika to z okoliczności, których nie można przewidzieæ w chwili zawarcia umowy i są one niezależne od woli stron lub zmiany takie są korzystne dla zamawiającego.
8. Wspólny słownik zamówień CPV: 45.23.31.42 -6 - roboty w zakresie naprawy dróg.
9. Miejsce dostawy :sołectwo Kaniów, gmina Bestwina, powiat    bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:

01-04-2009 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

01-04-2009 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

Do 31.12.2009r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie będzie pobierał wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców
w niniejszym zamówieniu.
Kryteria oceny: Cena - 100%

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegaæ się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, a ponadto:

a. Posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - co najmniej dwa zadania o zakresie i złożoności  porównywalnej z robotami będącymi przedmiotem  zamówienia.
b. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzą działalnośæ której profil odpowiada przedmiotowi zamówienia,
c. Posiadają lub będą dysponowaæ sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia, w zakresie wskazanym w dalszej części SIWZ,

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaæ się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniaæ następujące wymagania:

a. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum przedstawią wspólnie następujące dokumenty:
- formularz ofertowo - cenowy,
- kosztorys ofertowy,
- wykaz zrealizowanych prac,
- projekt umowy,
- wykaz posiadanego sprzętu.
Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum musi przedłożyæ oddzielnie.
b. oferta musi byæ podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
c. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowiæ pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostaæ przedłożone wraz z ofertą.

Uwaga: treśæ pełnomocnictwa powinna dokładnie określaæ zakres umocowania.
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę";
w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisaæ dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ.
4. Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  7,00 zł.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice
Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

 

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 139[kB]
- Specyfikacje technicze i kosztorys ofertowy -   dokument PDF - rozmiar 3.9[MB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 37[kB] (Załączniki 1 - 7) 
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 688[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/03/09, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H.
Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43-512 Janowice

 

- Rozstrzygnięcie przetargu -    PDF - 634[kB]