strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 22-08-2003


Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi rolniczej ul. Wydrzyniec na odcinku o długości 750m. * przetarg unieważniony *

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa drogi rolniczej ul. Wydrzyniec na odcinku o długości 750m. Szczegółowy zakres robót zamieszczony jest w przedmiarze robót będącym załącznikiem do specyfikacji oraz w Dokumentacji Technicznej, która jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 7).

Termin składania ofert:

22-08-2003 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - pokój nr 2

Termin otwarcia:

22-08-2003 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba Zamawiającego - pokój nr 7

Termin realizacji:

15 pa¼dziernika 2003

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 90% ; gwarancja - 10%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąæ udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia.


Rozstrzygnięcie przetargu


Na podstawie art. 27b ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2002 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami) unieważnia się postępowanie przetargowe na zamówienie:
"Przebudowa dróg transportu rolnego - ul. Wydrzyniec w Bestwinie"
Powodem unieważnienia postępowania jest to, iż wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.