strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 08-09-2003


Przetarg nieograniczony: "Remont kotłowni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bestwinie"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Remont kotłowni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bestwinie.
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej załączonych do specyfikacji.

Termin składania ofert:

08-09-2003 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

08-09-2003 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 6 pa¼dziernika 2003

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 90% ; gwarancja - 10%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąæ udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia.


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) - przetarg nieograniczony, została wybrana oferta :

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
"INSTAL SANIT "
Adam Sopiak
43 - 356 Kobiernice
ul. Centralna 11

Cena wybranej oferty:

bez VAT: 93 360,51 zł
słownie: dziewięædziesiąt trzy tysiące trzysta sześædziesiąt złotych i 51/100

z VAT: 99 895,75 zł
słownie: dziewięædziesiąt dziewięæ tysięcy osiemset dziewięædziesiąt pięæ złotych i 75/100

Gwarancja:
36 miesięcy (słownie: trzydzieści sześæ miesięcy)