strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 26-02-2019


Przetarg nieograniczony: „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Witosa w Bestwinie – etap I"

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. W. Witosa – od skrzyżowania z ulicą Młyńską do skrzyżowania z ulicą Gospodarską. 
Uwaga: Dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ obejmuje swym zakresem budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Młyńską do skrzyżowania z ulicą Krakowską. Niniejsze postępowanie przetargowe dotyczy etapu I przedmiotowej inwestycji tj. odcinka od skrzyżowania z ulicą Młyńską do skrzyżowania z ulicą Gospodarską.

 

2. Zakres prac obejmuje m.in. :
- budowę kanalizacji deszczowej fi 300 – fi 400 na długości 880,35 mb,
- budowę studni rewizyjnych Dn1000 w ilości 35 sztuk,
- budowa wpustów ulicznych w ilości 31 szt. z przykanalikami,
- budowę cieków chodnikowych i odwodnienia liniowego,
- zabezpieczenie skarp płytami ażurowymi, palisadami,
- budowa chodnika o szerokości 2,00 m na długości 958,50 mb wraz z przebudową istniejących zjazdów.

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawiera projekt budowlano-wykonawczy, szczegółowa specyfikacja techniczna SST, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

 

45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,
45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45233340-4    Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego,
45233222-1    Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

Termin składania ofert:

13-03-2019 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

13-03-2019 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego – sala posiedzeń

Termin realizacji:

do dnia 30.09.2019 r.

Wadium:

35 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Dokumentacja techniczna


Data: 13-03-2019


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia