strona główna
 • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 24-06-2008


Przetarg nieograniczony - "Wykonanie nawierzchni asfaltowej - ul. Jagodowa w Kaniowie"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z pracami przygotowawczymi i wykończeniowymi  na ul. Jagodowej w Kaniowie.

2. Zakres prac - opis robót:

 • odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych /drogi/ w terenie równinnym,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie,
 • wykonanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/25 mm, grubośæ warstwy 8 cm po zagęszczeniu /10% pow./,
 • ścinanie poboczy mechanicznie, grubośæ warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład,
 • mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubośæ warstwy 5 cm po zagęszczeniu, wraz z oblaniem krawędzi jezdni asfaltem,
 • uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0/25 mm, rozścielenie i zagęszczenie pospółki mechanicznie,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, warstwa dolna, grubośæ warstwy 5 cm po zagęszczeniu /włączenia do drogi głównej/,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego j.w. lecz na zjazdach do posesji,
 • wykonanie warstwy ścieralnej j.w. na zjazdach do posesji,
 • ustawienie słupków z rur stalowych O 50 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami,
 • przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A-7 folia odblaskowa II generacji,
 • wykonanie operatu geodezyjnego, powykonawczego wraz z naniesieniem do zasobów geodezyjnych.

3. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o przedmiar robót, szczegółową specyfikację techniczną, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

4. Wspólny słownik zamówień: CPV: 45.23.32.20-7.
  
5. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ deklaracje zgodności na wbudowane materiały. 

6. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaæ okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż 36 miesięcy.

Termin składania ofert:

24-06-2008 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

24-06-2008 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31-07-2008 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie będzie pobierał wadium.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 7,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 166[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 34[kB]
- Kosztorys ofertowy -   dokument PDF - rozmiar 41[kB]
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna -   dokument PDF - rozmiar 94[kB]
- Przedmiar Robót -   dokument PDF - rozmiar 38[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.8[MB]

 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego :


     18.06.2008r.     

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: "Wykonanie nawierzchni asfaltowej - ul. Jagodowa w Kaniowie":

Pytanie 1:
W przedmiarze robót w poz 8:  Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego w-wa dolna gr. 20 cm po zagęszczeniu /włączenia do drogi głównej/ - 89 m2. W opisie przedmiotu zamówienia rodz. III  specyfikacji - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, warstwa dolna, grubośæ warstwy 5 cm /włączenia do drogi głównej/.

Odpowiedź:
Do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąæ zgodnie z przedmiarem robót: warstwę dolną
gr. 20 cm po zagęszczeniu /włączenia do drogi głównej/ - 89 m 2.

Pytanie 2:
W przedmiarze robót brak jest pozycji ułożenia 5 cm w-wy ścieralnej na pow. 89 m2 (włączenia do drogi głównej).

Odpowiedź:
Włączenie do drogi głównej tj. ul. Czechowickiej jest ujęte w poz. 6 przedmiaru robót.

Pytanie 3:
Brak pozycji oczyszczenia podbudowy przed skropieniem na całej powierzchni drogi, docinania nawierzchni na włączeniach do istniejącej i rozebrania nawierzchni w tych miejscach .

Odpowiedź:
Inwestor uznał, że na świeżo wykonanej istniejącej podbudowie nie ma potrzeby wykonania jej oczyszczenia przed skropieniem. Natomiast nową nakładkę należy dołączyæ do istniejącej jezdni bez docięcia nawierzchni.

Pytanie 4:
Czy wykonanie operatu geodezyjnego, powykonawczego wraz z naniesieniem do zasobów geodezyjnych obejmuje odtwarzanie granic?(kamieni granicznych i jaka ilośæ)?

Odpowiedź:
Należy wykonaæ wyłącznie operat geodezyjny wykonanej drogi.
Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655)  - przetarg nieograniczony - ZP341/06/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o. w Katowicach
ul. Miedziana 5
40-321 Katowice

Cena oferty:

bez VAT:  66 483,45 zł
słownie:  sześædziesiąt sześæ tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote  45/100

z VAT:  81 109,81 zł
słownie:  osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięæ złotych  81/100

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -
  
  dokument PDF - rozmiar 1.1[MB]