strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 06-03-2014


Przetarg nieograniczony : "Rewitalizacja miejscowości i zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Bestwina przez rozbudowę i remont ciągów pieszych przy ulicy Krakowskiej,

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) budowa chodników dla pieszych  przy następujących ulicach:

a. Witosa w Bestwince i Bestwinie na odcinku od posesji nr 14b w Bestwince do skrzyżowania  z ulicą Młyńską w Bestwinie wraz z kanalizacją deszczową,
b. Kościelnej w Bestwinie na odcinku od zjazdu do posesji nr 28 do obrębu posesji nr 16,
c. Krakowskiej w Bestwinie od przystanku autobusowego Magówka, do skrzyżowania z ul. Pod Magówką wraz z kanalizacją deszczową,

2) remont chodnika dla pieszych przy ulicy:

a. Szkolnej w Bestwinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do posesji nr 16.


1. Dotyczy budowy chodnika przy ulicy Witosa.

Zakres robót i dane techniczne:

a. długośæ chodnika (wraz z wjazdami) 396 mb,
b. szerokośæ chodnika 2,0 m (z krawężnikami drogowymi),
c. budowa kanalizacji deszczowej fi 400 (PVC) o łącznej długości ok. 280 mb (włączenie do istniejącej kanalizacji w ciągu drogi powiatowej),
d. budowa 10 szt. i przebudowa 3 szt. studni rewizyjnych fi 1000 (betonowych),
e. budowa 13 szt. wpustów ulicznych z przykanalikami fi 200.
 
2. Dotyczy budowy chodnika przy ulicy Kościelnej.

Zakres robót i dane techniczne:

a. długośæ chodnika 224 mb,
b. szerokośæ chodnika od 1,2 m do 1,5 m,
c. wymiana istniejącej podbudowy jezdni przy krawężniku drogowym, oraz w początkowym zakresie opracowania częściowo po drugiej stronie jezdni,
d. wykonanie zabezpieczenia dwóch odcinków skarpy gabionami na długości 55 mb,
e. przebudowa dwóch zjazdów do posesji,
f. montaż dwóch kratek ściekowych kl. D400 z przykanalikami,
g. ułożenie krawężnika drogowego na długości ok. 224 mb,
h. przesunięcie dwóch słupów teletechnicznych za projektowany chodnik od 0,5 m do 1,0 m.

Projekt  budowlano - wykonawczy obejmuje większy zakres robót tj. ( remont poprzez wymianę istniejącej nawierzchni jezdni polegający na sfrezowaniu, wykonaniu warstwy profilującej, a następnie ułożenie warstwy ścieralnej o szerokości jezdni 5,0 -5,5 m), który nie jest  przewidziany do realizacji.

3. Dotyczy budowy chodnika przy ulicy Krakowskiej.

Zakres robót i dane techniczne:

a. długośæ lewostronnego chodnika 45 mb,
b. długośæ prawostronnego chodnika (wraz z wjazdami) 188 mb,
c. szerokośæ prawostronnego chodnika 2,0 m ( z krawężnikiem drogowym),
d. szerokośæ lewostronnego chodnika 1,7 m ( z krawężnikiem drogowym),
e. zarurowanie rowu i budowa kanalizacji deszczowej PVC fi 300 o łącznej długości 153,15 mb,
f. budowa 6 szt. studni rewizyjnych betonowych z gotowych prefabrykatów fi 1000,
g. budowa 6 szt. wpustów ulicznych z przykanalikami fi 200,
h. budowa cieku betonowego o wym. 50x50x12 za chodnikiem na długości 89 mb,
i. budowa 3 szt. wpustów ulicznych za chodnikiem,
j. wykonanie wylotu W1 wraz z umocnieniem płytami betonowymi o wym. 50x50 na długości       75 mb  i wyczyszczeniem odcinka rowu,
k. przebudowa  dwóch słupów teletechnicznych.


4. Dotyczy remontu chodnika przy ulicy Szkolnej.

Zakres robót obejmuje:

a. długośæ remontowanego chodnika 260,80 mb,
b. remont chodnika o szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej,
c. wymianę krawężników betonowych,
d. wymianę obrzeży betonowych,
e. remont zjazdów do bram wjazdowych,
f. remont parkingu w ilości 7 miejsc postojowych obok budynku przedszkola,
g. humusowanie zieleńca za chodnikiem,
h. wykonanie trzech wpustów ulicznych z przykanalikami.

5. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w specyfikacjach technicznych, projektach budowlano-  wykonawczych, operacie wodnoprawnym, stanowiących integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) .

6. Załączony do SIWZ  przedmiar robót ma  charakter pomocniczy i nie może stanowiæ jedynej podstawy wyceny oferty.

7. Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

8. Jeżeli Oferent dostrzegłby błędy czy braki w dokumentacji przetargowej, o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomiæ Zamawiającego w trybie art. 38 ustawy.
  
9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).

10. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadaæ materiały lub  urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod  pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co  najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. 

11. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ deklaracje zgodności na wbudowane i użyte materiały. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz dbaæ o stan techniczny i prawidłowośæ oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

13. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, zgodnie z projektem organizacji ruchu.

14. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaæ okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż  60 miesięcy.

15. Niniejsze zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego pod nazwą "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów  rybackich 2007-2013".

16. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia w dniu podpisywania umowy:
a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych (wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). Harmonogram rzeczowo— finansowy musi uwzględniaæ wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia i zawieraæ wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy,
b) kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy zamówienia, opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania.

17. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
45 23 32 22 -  1 Roboty budowlane w zakresie układania  chodników i asfaltowania

45 10 00 00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę
45 11 00 00 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
45 11 12 00 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod   budowę i roboty ziemne
45 23 21 30 - 2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45 11 21 00 - 6 Roboty w zakresie kopania rowów
45 23 33 40 - 4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45 23 33 20 - 8 Fundamentowanie dróg

Termin składania ofert:

21-03-2014 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

21-03-2014 09:30

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11

Termin realizacji:

do dnia 31.10.2014 r.

Wadium:

20 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 1.1[MB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 870[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 3.4[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 2.6[MB]
- Dokumentacja techniczna ul. KOśCIELNA -   archiwum ZIP - rozmiar 10.6[MB]
- Dokumentacja techniczna ul. KRAKOWSKA -   archiwum ZIP - rozmiar 37.9[MB]
- Dokumentacja techniczna ul. SZKOLNA -   archiwum ZIP - rozmiar 7.7[MB]
- Dokumentacja techniczna ul. WITOSA -   archiwum ZIP - rozmiar 10.9[MB]

 

- Protokół z otwarcia ofert - 21.03.2014 r. -  dokument PDF - rozmiar 108[KB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


Data: 2014-03-25

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) - przetarg nieograniczony - ST.271.002.2014, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H. Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43-512 Janowice

- Zawiadomienie o wyborze oferty -