strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 08-03-2017


Przetarg nieograniczony : "Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina" 

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszankami mineralno - asfaltowymi na gorąco, wytwarzanymi w wytwórniach. Mieszanki należy stosowaæ jak dla ruchu KR1 - KR3. Nie dopuszcza się zabudowy mieszanek wykonanych w recylkerach.

2. Remont nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną obejmuje m.in. :

- wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów;
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i odwiezieniem ewentualnego gruzu lub destruktu;
- ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca lub zastosowanie emulsji na zimno, szczególnie na krawędziach;
- transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania
- rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia;
- zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki;
- posmarowanie bitumem powierzchni górnej warstwy na złączach ze starą nawierzchnią;
- odwiezienie gruzu asfaltowego wraz z jego utylizacją.

3. Remont warstwy ścieralnej mieszanką mineralno - bitumiczną przy użyciu rozściełacza obejmuje m.in. :

- rozbiórka mechaniczna zniszczonej warstwy ścieralnej (frezarka lub innym sprzętem mechanicznym)
- zacięcie piłą mechaniczną nawierzchni na początku i na końcu remontowanego odcinka
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i odwiezieniem ewentualnego gruzu lub destruktu;
- skropienie naprawianego miejsca emulsją asfaltową
- transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania
- rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej (AC 11S) w jednej warstwie o średniej grubości 5 cm,  
- zagęszczenie ułożonej mieszanki;
- posmarowanie bitumem powierzchni górnej warstwy na złączach ze starą nawierzchnią;
- odwiezienie gruzu asfaltowego wraz z jego utylizacją

4. Usuwanie ubytków kruszywem i mieszanką mineralno - bitumiczną:

- rozbiórka mechaniczna zniszczonych warstw bitumicznych i podbudowy tłuczniowej (frezarką lub innym sprzętem mechanicznym) o głębokości do 40 cm (5 cm nawierzchni oraz 35 cm podbudowy tłuczniowej)
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5 - 63 mm grubości 15 cm
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5 mm grubości 10 cm
- ułożenie nawierzchni MMB AC 11S grubości 5 cm

5. Remont lub wykonanie poboczy z kruszywa lub destruktu:

- wykonanie robót ziemnych polegających na korytowaniu lub przygotowaniu podłoża pod pobocze na szerokości min. 0,50 m od krawędzi nawierzchni jezdni
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża
- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5 mm grubości min. 15 cm lub wykonanie pobocza z destruktu z grubości 15 cm wraz ze skropieniem powierzchni destruktu emulsja asfaltową z jednoczesnym zagęszczeniem zabudowanego materiału.

6. Naprawa ubytku lub wyboju grysami i emulsją:

- oczyszczaniu uszkodzenia sprężonym pod dużym ciśnieniem powietrzem,
- w razie potrzeby wstępnego skropienia dna i krawędzi oczyszczonego otworu odpowiednią ilością kationowej emulsji asfaltowej modyfikowanej,
- wypełnieniu otworu grysem o właściwej frakcji, wprowadzonym pod ciśnieniem po zmieszaniu z emulsją asfaltową modyfikowaną w dyszy remontera.              

W zależności od głębokości uszkodzenia, wypełnienie może byæ jednowarstwowe, lub dwuwarstwowe.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ.
8. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
- CPV główny: 45.23.31.42-6 - roboty w zakresie naprawy       dróg
- CPV dodatkowy: 45.23.32.20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg

Termin składania ofert:

23-03-2017 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

23-03-2017 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - sala posiedzeń

Termin realizacji:

do dnia 15.12.2017 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 1.5[MB]
- Załaczniki -   archiwum ZIP - rozmiar 162[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 780[kB]
- Modyfikacja SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 42[kB]

Data : 2017-03-23

- Informacja z otwarcia -   dokument PDF - rozmiar 70[kB]
- Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej -   dokument PDF - rozmiar 16[kB]

 

 


Rozstrzygnięcie przetargu


Data: 2017-03-27

- Zawiadomienie o wyborze oferty -   dokument PDF - rozmiar 83[kB]

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -   dokument PDF - rozmiar 293[kB]