strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 12-01-2010


PRZETARG NIEOGRANICZONY: "PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE BESTWINA - ETAP I - BESTWINKA"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul.Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy rzeczowej realizacji zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka".

Do obowiązków Inwestora Zastępczego należy nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) w szczególności:

a. Przekazywanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentów niezbędnych do prowadzenia realizacji zadania inwestycyjnego.
b. Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń finansowych zadania w tym ostateczne rozliczenie zadania z Zamawiającym po rzeczowym zakończeniu inwestycji.
c. Bieżąca kontrola realizacji umowy, w tym m.in.:
1) bieżące rozliczanie finansowe zadania,
2) sprawozdania dla Zamawiającego.

d. Kontrola finansowa przedmiotowej inwestycji, tj. prowadzenie rozliczenia robót i sprawdzanie faktur Wykonawcy.
e. Egzekwowanie od Wykonawcy wszystkich postanowień zawartych w umowie.
f. Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą. W ramach tych czynności Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do:

1) stwierdzenia gotowości do odbioru,
2) dokonanie odbiorów częściowych i końcowego oraz przekazanie przedmiotu inwestycji Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego użytkownikowi,
3) przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru i dokumentacji powykonawczej.

g. Prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej.
h. Przechowywanie dokumentów źródłowych dotyczących inwestycji do czasu jej zakończenia i przekazanie jej Zamawiającemu.
i. Udział w zwoływanych przez Inwestora tzw. Radach budowy.
j. Bieżące pisemne informowanie Inwestora o postępie robót, jak również występujących przy realizacji zadania nieprawidłowościach, w tym konieczności wykonania robót dodatkowych, łącznie z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz prowadzenie pełnej dokumentacji fotograficznej robót zanikających oraz terenu inwestycji przed rozpoczęciem robót i ich zakończeniem.
k. Przeprowadzenie komisyjnego odbioru obiektów i uzyskanie niezbędnych dokumentów do uruchomienia oraz ich użytkowania, zgodnie z Prawem budowlanym.

l. Inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

2. Zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka" jest częścią projektu, które będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦ląskiego na lata 2007-2013 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z uwagi na powyższe wybrany wykonawca, będzie zobowiązany do wypełnienia pozycji dotyczącej powiernictwa inwestycyjnego w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych, w uzgodnieniu z zamawiającym.

3. Zakres zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka"  obejmuje m.in. budowę:
28 458 mb kanalizacji sanitarnej, w tym:
- kanalizacja grawitacyjna:  PVC  Φ 315 mm - 6 570 mb,
                                         PVC  Φ 200 mm - 10 209 mb,
                                         PVC  Φ 160 mm - 6 489 mb,
- kanalizacja ciśnieniowa:    PE  Φ 125 mm - 93 mb,
                                         PE  Φ 90 mm - 256 mb,
                                         PE  Φ 75 mm - 2 673 mb 

- przykanaliki: PVC  Φ 160 mm - 2 168 mb (333 szt.) 

- przepompownie:  12 szt.  

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

CPV: 71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego.

Termin składania ofert:

20-01-2010 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

20-01-2010 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

Do 30.12.2011 r.

Wadium:

10 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Kryteria oceny:
1. Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą ubiegaæ się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt 10, 11, 12, 13, 14 SIWZ,
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonywali w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - dwa zadania: związane z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji z zakresu gospodarki wodno - ściekowej, z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych tj. np. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej. Ocena spełnienia warunku na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt 4, 5, 6 SIWZ.
c. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia: Wykonawca musi dysponowaæ osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi
w specjalnościach:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
posiadającymi aktualne zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające wpis na listę członków oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Ocena spełnienia warunku na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt 7 SIWZ.
d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełnienie warunku:
- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 400 000,00 zł.
Ocena spełnienia warunku na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt 15 SIWZ.
e. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
Spełnienie warunku: nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunku na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt 13, 14  SIWZ.

2. Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca może polegaæ na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków.
2.1. W przypadku dysponowania zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, Wykonawca winien przedstawiæ pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawiæ wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawiæ inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniaæ warunki udziału w postępowaniu oraz złożyæ dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do złożenia w ofercie oryginału pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa powyżej.

4. Pełnomocnictwo zawieraæ powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
5. Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyæ  Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę wykonawców zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
a. określenie celu gospodarczego,
b. określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia,
c. oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia   oraz rękojmi,
d. określenie zakresu przedmiotu zamówienia przez każdego z członków Konsorcjum,
e. zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

7. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

8. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ.

UWAGA:
wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę";
w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisaæ dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  20,00 zł.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 277[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 1.4[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.3[MB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO

- Odpowiedzi na pytania - 19.01.2010r. -   dokument PDF - rozmiar 53[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/01/10, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

 

AKTYN  Sp.  z o.o.
43-300 Bielsko-Biała ul. Poniatowskiego 6

 

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -   PDF - rozmiar 647[kB]