strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 18-08-2006


Przetarg nieograniczony : Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina.

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

ZAKRES A - OCZYSZCZALNIA ¦CIEKÓW W GMINIE BESTWINA
PRZEDMIOT G£ÓWNY 45252000-8

ZAKRES B - PRZEPOMPOWNIA ¦CIEKÓW PBK5
PRZEDMIOT G£ÓWNY 45232152-2

ZAKRES C - SIECI KANALIZACYJNE I WODOCI¡GOWE
PRZEDMIOT G£ÓWNY 45231300-8

PRZEDMIOT DODATKOWY DLA ZAKRESÓW A,B,C
45110000-1, 45111200-0, 45262310-7, 45262300-4, 45223810-7, 45420000-7, 45261100-5, 45223100-7, 45223210-1, 45262400-5, 45262500-6, 45260000-7, 45324000-4, 45262320-0, 45430000-0, 45421140-7, 45421160-3, 45442100-8, 45320000-6, 45300000-0, 45252100-9, 45233124-4, 45310000-3, 45315300-1, 45316000-5, 45316200-7, 45315600-4, 45314300-4, 45112700-2, 45231300-8, 45111200-0, 45100000-8, 45112210-0, 45110000-1.

Zakres prac :

Do pobrania w formacie MS Word :
 Zakres prac - rozmiar pliku 82[kB]

Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz dokumentacje projektową stanowiące odpowiednie załączniki do SIWZ.

 

Termin składania ofert:

18-08-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

18-08-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31.12.2008r

Wadium:

250 000 zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 2750 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Specyfikacja - rozmiar pliku 195[kB]
 Załączniki do specyfikacji
 Przedmiary - rozmiar pliku 9.6[MB]

Uwaga - Zgodnie z art.42 ust.2 PZP zamawiający przekaże SIWZ w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego :
"Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina"


Rozstrzygnięcie przetargu


Na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku ( Dz.U.z 2004 roku nr 19 poz.177
z późniejszymi zmianami
Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie:" Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Bestwina"

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający Uchwałą Rady Gminy Bestwina nr XXXI/222/2005
z dnia 28 grudnia 2005 roku zatwierdził Plan Budżetu na 2006 rok.
Jednym z załączników do niniejszej uchwały jest załącznik nr 9 gdzie
określone zostały wydatki majątkowe wg. Zadań inwestycyjnych na 2006 rok,
który to plan został opracowany i zatwierdzony uchwałą Rady Gminy
nr XVII/132/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
i obejmuje lata 2004-2006.W tymże załączniku jednym z zadań jest
"Budowa oczyszczalni ścieków i kolektory".
Wartośæ tego zadania na podstawie opracowanej koncepcji
określona została wstępnie na kwotę 14 200 000,00zł
( słownie : czternaściemilionówdwieścietysięcyzłotych),
przy czym dodaæ należy,że wielkośæ oczyszczalni określona
została na 1400m3 dobowego zapotrzebowania.
Na podstawie art. 33 ust.1 i art.35 ust1 i 2 cytowanej w tytule ustawy,
Zamawiający dokonał wyceny planowanego zadania
uwzględniając zaistniałe zmiany polegające na
zmniejszeniu pojemności oczyszczalni do 700m3.
Aktualizacja została dokonana przed wszczęciem postępowania
tj. w maju 2006 roku, a wartośæ określona na kwotę : 9 792 404,39zł.
W dniu 18.08.2006 roku o godz. 9.15 Zamawiający przystąpił
zgodnie z art.86 cytowanej ustawy do otwarcia ofert
i podania informacji do wiadomości.
Stosowanie do art. 86 ust .3 cytowanej ustawy
bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę
jaką może przeznaczyæ na sfinansowanie zadania
tj. kwotę 9 792 404,39zł
( słownie : dziewięæmilionówsiedemsetdziewięædziesiątdwatysiące
czterystaczteryzłote39/100 ).
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj.18.08.2006 godz. 9.00
została złożona jedna oferta Firmy:
HYDROBUDOWA ¦L¡SK S.A. ul. Józefa Wolnego 4 , 40-857 Katowice.
Zamawiający dokonał otwarcia oferty i odczytania informacji
zgodnie z art. 86 ust. 4 cytowanej ustawy Prawo Zamówień Publicznych
( Dz.U.z 2004r nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami ).
Cena podana przez oferenta opiewała na kwotę 13 061 391,75zł
( terzynaściemilionówsześædziesiątjedentysięcy
trzystadziewięædziesiątjedenzłotych75/100)Netto.
Przewyższała zatem znacznie kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyæ
na sfinansowanie inwestycji.
W związku z powyższym unieważnienie postępowania
na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych
( Dz.U.z 2004 roku nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami )
w związku z art.3 ust.1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku
O odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
( Dz.U.z 2006 roku nr 79 poz.551 )
stało się konieczne i uzasadnione.