strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 29-09-2017


"Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - strona www"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest "Opracowanie strony internetowej umożliwiającej korzystanie z e-usług".

Zamówienie jest częścią realizowanego przez Zamawiającego projektu informatycznego jako element wdrożenia e-usług w ramach projektu pn.: "Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa ¦ląskiego na lata 2014-2020.
Na przedmiot zamówienia składa się następujące zadanie przedmiotowe związane z dostawą określonych produktów i usług:
Zadanie 1. Opracowanie projektu strony WWW dla Gminy Bestwina wraz z migracją danych aktualnej strony oraz wdrożenie nowej strony zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia opisanymi w ramach niniejszej specyfikacji jak również wymaganiami Zamawiającego przekazanymi w fazie opracowania projektu strony.
Miejscem realizacji wdrożenia jest siedziba główna Zamawiającego tj. Urząd Gminy Bestwina http://www.bestwina.pl/- z zastrzeżeniem zapewnienia hostingu dla przedmiotowych stron po stronie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
48224000-4 Pakiety oprogramowania do edycji stron WWW

Termin składania ofert:

09-10-2017 10:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

09-10-2017 10:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

Termin wskazany przez Wykonawcê w ofercie

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

- SIWZ wraz z załącznikami 1-5 -   dokument PDF - rozmiar 2.6[MB]
- SIWZ wraz z załącznikami 1-5 -   dokument DOCX - rozmiar 910[kB]
- Załącznik nr 6 wzór umowy -   dokument PDF - rozmiar 610[kB]
- Załącznik nr 7 opis przedmiotu zamówienia -   dokument PDF - rozmiar 2[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1[MB]

Data : 2017-10-09

- Informacja z otwarcia -   dokument PDF - rozmiar 76[kB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


Data: 2017-11-03

- Zawiadomienie o wyborze oferty -   dokument PDF - rozmiar 130[kB]

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -   dokument PDF - rozmiar 227[kB]