strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 31-03-2020


Przetarg nieograniczony : „Remont schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Bestwinie”

Zamawiający:

TRANSMISJA Z OTWARCIA OFERT - 15.04.2020r.

 

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest remont schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Bestwinie.
  2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45000000-7 Roboty budowlane
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe

Termin składania ofert:

15-04-2020 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

15-04-2020 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego – sala posiedzeń

Termin realizacji:

do dnia 31.08.2020r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

1.    Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2.    Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4.    Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5.    Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6.    Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7.    Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamówień Publicznych
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.


Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Dokumentacja techniczna


Data: 09-04-2020


Odpowiedzi na pytania z dnia 08.04.2020 r.


Data: 15-04-2020


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia