strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 04-06-2007


Przetarg nieograniczony - "Wykonanie remontu chodnika w Janowicach przy ul. Janowickiej"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika przy ul. Janowickiej w sołectwie Janowice w gminie Bestwina.

2. Powierzchnia chodnika: 687 m2.

3. Zakres prac:
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubośæ nawierzchni 4 cm z wywiezieniem materiałów rozbiórki  na odległośæ do 2 km,
- rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem  materiałów na odl. do 2 km,
- ręczne rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów
z rozbiórki na odl. 2 km,
- mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokośæ cięcia 6 cm,
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubośæ nawierzchni 6 cm z odwozem na odległośæ do 2 km,
      - mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubośæ warstwy 15 cm z wywiezieniem materiałów do 2 km,
- koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat II-IV, głębokośæ koryta 20 cm,
      - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika wykonywane mechanicznie,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, warstwa dolna, grubośæ warstwy po zagęszczeniu 20 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, warstwa górna, grubośæ po zagęszczeniu
10 cm,
- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22/ na płask/ wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-15 - krawężnik najazdowy,
- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu B-10,
- wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej - grafit - czerwona na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione pisakiem, kostka typ krakowski,
- regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem,
- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych,
- regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa betonem,
- uszczelnienie powierzchni pobocza mata antyerozyjną,
- uzupełnieni poboczy wysiewka kamienną,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubośæ warstwy po zagęszczeniu 6 cm, 
- wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego wraz z naniesieniem do zasobów geodezyjnych.

4. Wspólny słownik zamówień: CPV: 45.23.31.61-5.
  
5. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ deklaracje zgodności na wbudowane materiały. 

6. Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

04-06-2007 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

04-06-2007 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

2007-07-06

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 6,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

 

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 142[kB]
- Przedmiar Robót -   dokument PDF - rozmiar 53[kB]
- Kosztorys Ofertowy -   archiwum ZIP - rozmiar 47[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 24 [kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego -   dokument PDF - rozmiar 567[kB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 2006 roku ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/14/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" PUH
Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43-512 Janowice

Cena oferty:  

bez VAT:  75 864,82 zł
słownie:  siedemdziesiąt pięæ tysięcy osiemset sześædziesiąt cztery złote 82/100

z VAT:   92 555,08 zł
słownie:   dziewięædziesiąt dwa tysiące pięæset pięædziesiąt pięæ złotych 08/100

 

 

- Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego - dokument PDF - rozmiar 168[kB]