strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 06-07-2005


Przetarg nieograniczony: "Wymiana sieci wodociągowej azbestowo - cementowej w rejonie ulicy Zacisze w Bestwinie"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana ciągów głównych sieci wodociągowej azbestowo - cementowej w rejonie ulicy Zacisze w Bestwinie - 475 mb łącznie.
CPV:  45.23.11.10 - 9; 45.23.21.50 - 8
 
Zamówienie należy wykonaæ według:
- dokumentacji technicznej,
- przedmiaru robót.

Termin składania ofert:

06-07-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

06-07-2005 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin realizacji:

2 miesi±ce od daty podpisania umowy

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), - przetarg nieograniczony ZP340/17/05 Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H.
Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43 - 512 Janowice

Cena oferty:

cena bez VAT:   99 910,64 zł
słownie:   dziewięædziesiąt dziewięæ tysięcy dziewięæset dziesięæ złotych i 64/100

cena z VAT:   106 904,38 zł
słownie:  sto sześæ tysięcy dziewięæset cztery złote i 38/100