strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 07-01-2005


Przetarg nieograniczony: "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina: ETAP I - sołectwo Bestwinka, ETAP II - sołectwo Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina: ETAP I - sołectwo Bestwinka, ETAP II - sołectwo Bestwina.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:

CZÊ¦Æ A:
ETAP I (sołectwo Bestwinka),

 

CZÊ¦Æ B:
fragment ETAPU II (zlewnia ZBN6 i pompownia PBN6 oraz kanalizacja ciśnieniowa łącząca pompownię PBN6 z kolektorem grawitacyjnym w zlewni ZBN8),

 

CZÊ¦Æ C:
fragment ETAPU II (zlewnie: ZBN7, ZBN8, ZBN12, pompownie: PBN7, PBN8 i PBN12).

 

W zakres opracowania wchodzi:

- opracowanie wstępnego przebiegu trasy, identyfikacja przeszkód terenowych naziemnych i podziemnych,

- wrysowanie trasy na plany sytuacyjne,

-uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub przygotowanie kompletu dokumentów dla złożenia przez Zamawiającego wniosku o decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- przygotowanie kompletu dokumentów do przeprowadzenia uzgodnień własnościowych (edycja formularzy i map),

- przeprowadzenie uzgodnień własnościowych w terenie,

- koordynacja uzgodnień, interwencje projektanta w terenie, zmiany tras wynikające z niezgody właścicieli, wydruki uzgodnień, korespondencja,

- wrysowanie na plany, po uzgodnieniach, tras kanalizacji, przyłączy i przepompowni,

-wykonanie rysunków szczegółowych przejśæ pod drogami, rowem melioracyjnym, itp.

-wykonanie operatów wodno prawnych dla skrzyżowań z ciekiem,

- skierowanie dokumentacji do uzgodnień z administratorami terenu, przeprowadzenie uzgodnień, korekty rozwiązań,

- przeprowadzenie procedury ZUD,

- wprowadzenie korekt w dokumentacji po uzgodnieniu ZUD na podstawie wytycznych dysponentów uzbrojenia, wrysowanie ostatecznej trasy,

-wykonanie profili i rysunków szczegółowych przepompowni (konstrukcja, ogrodzenie, zagospodarowanie),

-wykonanie opisu technicznego,

- opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

-uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,

-wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,

ilośæ egzemplarzy dokumentacji: 5 sztuk.

Orientacyjny zakres całego projektu  (na podstawie koncepcji gospodarki ściekowej dla Gminy Bestwina):

a. długośæ - 25 km

b. przepompownie - 15 szt.

Wykonawca musi udokumnetowaæ, iż w okresie ostatnich trzech lat (2001 - 2004 ) wykonał co najmniej 3 zadania - zaprojektowanie kanalizacji sanitarnych - każde zadanie porównywalne z zakresem projektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia (danej części zamówienia).

Termin składania ofert:

07-01-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

07-01-2005 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31 lipca 2005r.

Wadium:

5 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 207 z dnia 2004.11.22 poz. 56733
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 30 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177)  - przetarg nieograniczony - ZP340/34/04, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

a. w części A zamówienia:

BIURO INWESTYCYJNE
"ARGO" S.C.
ul. Grota Roweckiego 42
43 - 100 Tychy


Cena oferty - częśæ A zamówienia:  

bez VAT: 91 550,00 zł
słownie: dziewięædziesiąt jeden tysięcy pięæset pięædziesiąt złotych i 00/100

z VAT:  111 691,00 zł
słownie: sto jedenaście tysięcy sześæset dziewięædziesiąt jeden złotych i 00/100

Termin realizacji zamówienia: 31 lipca 2005


b. w części B i C  zamówienia:

BIURO US£UG INWESTYCYJNYCH
"STEFRA"
ul. Szklarska 7d/6
43 - 180 Orzesze

Cena oferty - częśæ B zamówienia:  

bez VAT: 39 900,00 zł
słownie: trzydzieści dziewięæ tysięcy dziewięæset złotych i 00/100

z VAT:  48 678,00zł
słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześæset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100

Termin realizacji zamówienia: 31 lipca 2005


Cena oferty - częśæ C zamówienia:  

bez VAT: 39 900,00 zł
słownie: trzydzieści dziewięæ tysięcy dziewięæset złotych i 00/100

z VAT:  48 678,00zł
słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześæset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100

Termin realizacji zamówienia: 31 lipca 2005