strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 16-12-2005


Przetarg nieograniczony: "Prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi na terenie gminy Bestwina w latach 2006 - 2008"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) na terenie Gminy Bestwina w latach 2006 - 2008.

2. W zakres usługi wchodzi:

a.pełnienie nadzoru budowlanego w ramach posiadanych uprawnień,
b.reprezentowanie Zamawiającego na budowie,
c.udzielanie konsultacji i opiniowanie obiektów budowlano - technicznych na wezwanie Zamawiającego,
d.sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz egzekwowanie usunięcia usterek,
e.kontrola i weryfikacja kosztorysów oraz faktur,
f.po zakończeniu robót - rozliczenie zadania.

3. Każdorazowe zlecenie dla wykonawcy robót budowlanych w latach 2006  - 2008  będzie zleceniem dla nadzoru inwestorskiego.

Termin składania ofert:

16-12-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

16-12-2005 09:30

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin realizacji:

od 2 stycznia 2006 do 31 grudnia 2008

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena za sprawdzenie do 20 pozycji kosztorysowych - 10%
Cena za sprawdzenie do 21 do 50 pozycji kosztorysowych - 10%
Cena za sprawdzenie do 51 do 100 pozycji kosztorysowych - 10%
Cena za sprawdzenie więcej niż 101 pozycji kosztorysowych - 10%
Cena za jeden pobyt na placu budowy - 60%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt: (32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) - przetarg nieograniczony ZP340/27/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
"WA-TA-WA"
Tadeusz Kwiatkowski
ul. Polna 150
43 - 305 Bielsko - Biała

Cena oferty:

a. cena za weryfikację do 20 pozycji kosztorysowych:
bez VAT:  4,40 zł
z VAT:  5,37 zł

b. cena za weryfikację od 21 do 50 pozycji kosztorysowych:
bez VAT: 3,30 zł
z VAT:  4,03 zł

c. cena za weryfikację od 51 do 100 pozycji kosztorysowych:
bez VAT: 3,30 zł
z VAT:  4,03 zł

d. cena za weryfikację powyżej 101 pozycji kosztorysowych:
bez VAT: 3,30 zł
z VAT:  4,03 zł

e. cena za jeden pobyt na placu budowy:
bez VAT: 105,00 zł
z VAT:  128,10 zł