strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 20-12-2004


Przetarg nieograniczony: Prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi na terenie gminy Bestwina w roku 2005.

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1.         Przedmiotem zamówienia jest:

 

Prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) na terenie Gminy Bestwina
w roku 2005.

 

2.          W zakres usługi wchodzi:

 

a.         pełnienie nadzoru budowlanego w ramach posiadanych uprawnień,

b.        reprezentowanie Zamawiającego na budowie,

c.         udzielanie konsultacji i opiniowanie obiektów budowlano - technicznych na wezwanie Zamawiającego,

d.        sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz egzekwowanie usunięcia usterek,

e.         kontrola i weryfikacja kosztorysów oraz faktur,

f.          po zakończeniu robót - rozliczenie zadania.

Termin składania ofert:

20-12-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

20-12-2004 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 31 grudnia 2005r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Kryteria oceny:

Cena za sprawdzenie do 20 pozycji kosztorysowych - 10%
Cena za sprawdzenie od 21 do 50 pozycji kosztorysowych - 10%
Cena za sprawdzenie od 51 do 100 pozycji kosztorysowych - 10%
Cena za sprawdzenie więcej niż 101 pozycji kosztorysowych - 10%
Cena za jeden pobyt na placu budowy - 60%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P.P.H.U. "WA - TA - WA"
Tadeusz Kwiatkowski
43 - 305 Bielsko - Biała
ul. Polna 150

Cena oferty:

cena za weryfikację do 20 pozycji kosztorysowych:
bez VAT: 4,00 zł
z VAT: 4,88 zł

cena za weryfikację od 21 do 50 pozycji kosztorysowych:
bez VAT: 3,00 zł
z VAT: 3,66 zł

cena za weryfikację od 51 do 100 pozycji kosztorysowych:
bez VAT: 3,00 zł
z VAT: 3,66 zł

cena za weryfikację powyżej 101 pozycji kosztorysowych:
bez VAT: 3,00 zł
z VAT: 3,66 zł

cena za jeden pobyt na placu budowy:
bez VAT: 95,00 zł
z VAT: 115,90 zł