strona główna
 • bip

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bestwinie; www.bip.bestwina.pl
 • udostępniona w serwisie internetowym Urzędu Gminy w Bestwinie; www.bestwina.pl
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

I. Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bestwinie

 • Urząd Gminy określa warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub  stanowiących  bazę danych  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych , do  których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Urząd Gminy  określa warunki dotyczące obowiązku poinformowania  o nazwisku imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
 • Podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego, zawarte na stronie BIP Urzędu Gminy w Bestwinie oraz w serwisie internetowym Urzędu Gminy w Bestwinie  powinien wskazać źródło pozyskania informacji oraz określić czas, w którym informacja publiczna została pobrana.
 • Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego, pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania, zobowiązany jest do wskazania faktu przetworzenia informacji, a w szczególności do wskazania, czy wykorzystuje informacje w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich.
 • Urząd Gminy w Bestwinie nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego.
 • Urząd Gminy w Bestwinie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty ponownie je wykorzystujące.
 • Urząd Gminy w Bestwinie  nie odpowiada za treść informacji sektora publicznego po ich przetworzeniu przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

II. Informacja o wysokości opłat 

 • Urząd Gminy w Bestwinie może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 • Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.
  Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

III. Czynniki brane pod uwagę podczas wyliczania opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 • Koszty przekształcenia informacji w format wskazany we wniosku, o ile wnioskowana informacja jest już dostępna w innym formacie.
 • Koszty kopiowania informacji, o ile informacja nie może zostać skopiowana przy pomocy środków technicznych posiadanych przez urząd.
 • Koszty materiałów zużytych do kopiowania informacji, jeśli kopiowanie nastąpiło w urzędzie, przy pomocy środków technicznych dostępnych dla urzędu
 • Koszty przesłania informacji, o ile jej przesłanie nie jest możliwe drogą elektroniczną.

IV. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego  

 • Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. W przypadku otrzymania sprzeciwu Wójt Gminy Bestwina, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 • Od decyzji wydawanych przez Wójta Gminy Bestwina, w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Bestwina  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 • W przypadku nieuzyskania odpowiedzi na wniosek, bądź uzyskania informacji niepełnej, wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Wójta Gminy Bestwina.
 • Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
  1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

V. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Wnioskodawca może złożyć wniosek bez korzystania z przygotowanego wzoru, pod warunkiem, że zawiera on następujące elementy:
 - nazwę podmiotu zobowiązanego do udostępnienia lub przekazania informacji
 - informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko, lub nazwę oraz adres
 - wskazanie informacji, która będzie wykorzystywana
 - wskazanie celu ponownego wykorzystania (komercyjnego lub niekomercyjnego)
 - wskazanie formy przygotowania informacji, a w przypadku postaci
    elektronicznej wskazanie formatu danych
 - wskazanie sposobu przekazania informacji.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, pouczając go, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dania otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej:

- pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy w Bestwinie
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

- osobiście w Urzędzie Gminy w Bestwinie - sekretariat

lub elektronicznej:

- na adres: info@bestwina.pl 

- za pomocą platformy ePUAP

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego są określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352.).

 • Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Dokument WORD