strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 02-09-2005


Przetarg nieograniczony: "Rozbiórka nawierzchni asfaltowej i wykonanie chodników przy Szkole Podstawowej w Kaniowie"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Rozbiórka nawierzchni asfaltowej i wykonanie chodników przy Szkole Podstawowej w Kaniowie.

2. CPV: 45.23.32.70 - 2
 
3. Zakres robót:
a. rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - 751 m2,
b. rozścielenie ziemi urodzajnej - 90 m3,
c. wykonanie opaski z kamienia, opaski z płyt chodnikowych,
d. wykonanie chodnika z kostki brukowej - 113 m2,
e. wykonanie drogi pożarowej z kostki brukowej - 300 m2,

4. Zamówienie należy wykonaæ według przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SIWZ. 

5. Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

02-09-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

02-09-2005 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

2 miesi±ce od daty podpisania umowy

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) - przetarg nieograniczony ZP340/20/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy
"BETONIT"
ul. ¦lepa 10
43 - 502 Czechowice - Dziedzice

Cena oferty:

cena bez VAT:  54 590,08 zł
słownie:   pięædziesiąt cztery tysiące pięæset dziewięædziesiąt złotych i 08/100

cena z VAT:  66 599,90 zł
słownie:   sześædziesiąt sześæ tysięcy pięæset dziewięædziesiąt dziewięæ złotych i 90/100