strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 03-06-2005


Przetarg nieograniczony: "Remont przystanków autobusowych na terenie gminy Bestwina" - unieważniony

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont przystanków autobusowych na terenie gminy Bestwina. Zamówieniem objętych jest 12 przystanków przeszklonych:
a.  5 przystanków przy ul. Krakowskiej w Bestwinie,
b. 1 przystanek przy ul. Bialskiej w Bestwinie,
c.  1 przystanek przy ul. Witosa w Bestwinie,
d. 3 przystanki przy ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie,
e.  1 przystanek przy ul. Czechowickiej w Kaniowie,
f.  1 przystanek przy ul. Janowickiej w Janowicach.

2. Zakres robót:
a.  naprawa zniszczonych fragmentów konstrukcji stalowej (ubytki, pęknięcia, itp.)
b.  czyszczenie mechaniczne skorodowanej konstrukcji stalowej,
c.  malowanie 1x podkładem i 1 x farbą nawierzchniową konstrukcji stalowej,
d.  malowanie ławek,
e.  naprawa ławek - deski do wymiany lub uzupełnienie ubytków,
f.  likwidacja uszkodzonych szyb szklanych,
g. szklenie - zabudowanie pustych ścianek przystanków płytami z poliwęglanu litego - grubośæ 5mm (wymiary pojedynczego otworu - około 1 x 1,5 m),
h. naprawa pokrycia dachów (płyty poliwęglanowe, blacha).

3. CPV: 45.44.00.00 - 3

4. Zamawiający zwoła zebranie wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ. Zebranie odbędzie się
w dniu 30 maja 2005r o godz 10.00 w siedzibie Zamawiającego - a następnie w miejscach, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału. Sporządzona zostanie notatka zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie. Informacja z zebrania doręczona zostanie Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.

5. Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

03-06-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

03-06-2005 10:00

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

15 lipca 2005

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


przetarg unieważniony - nie złożono żadnej oferty.