strona główna
 • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 24-01-2018


Przetarg nieograniczony:„Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszankami mineralno - asfaltowymi na gorąco, wytwarzanymi w wytwórniach. Mieszanki należy stosować jak dla ruchu KR1 - KR3. Nie dopuszcza się zabudowy mieszanek wykonanych w recylkerach.

2. Remont nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną obejmuje m.in. :

 • wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów;
 • oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i odwiezieniem ewentualnego gruzu lub destruktu;
 • ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca lub zastosowanie emulsji na zimno, szczególnie na krawędziach;
 • transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania
 • rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia;
 • zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki;
 • posmarowanie bitumem powierzchni górnej warstwy na złączach ze starą nawierzchnią;
 • odwiezienie gruzu asfaltowego wraz z jego utylizacją.

3. Remont warstwy ścieralnej mieszanką mineralno – bitumiczną przy użyciu rozściełacza obejmuje m.in. :

 • rozbiórka mechaniczna zniszczonej warstwy ścieralnej (frezarka lub innym sprzętem mechanicznym)
 • zacięcie piłą mechaniczną nawierzchni na początku i na końcu remontowanego odcinka
 • oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i odwiezieniem ewentualnego gruzu lub destruktu;
 • skropienie naprawianego miejsca emulsją asfaltową
 • transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania
 • rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej (AC 11S) w jednej warstwie o średniej grubości 5 cm,
 • zagęszczenie ułożonej mieszanki;
 • posmarowanie bitumem powierzchni górnej warstwy na złączach ze starą nawierzchnią;
 • odwiezienie gruzu asfaltowego wraz z jego utylizacją.

4. Usuwanie ubytków kruszywem i mieszanką mineralno – bitumiczną:

 • rozbiórka mechaniczna zniszczonych warstw bitumicznych i podbudowy tłuczniowej (frezarką lub innym sprzętem mechanicznym) o głębokości do 40 cm (5 cm nawierzchni oraz 35 cm podbudowy tłuczniowej)
 • wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża
 • wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63 mm grubości 15 cm
 • wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm grubości 10 cm
 • ułożenie nawierzchni MMB AC 11S grubości 5 cm

5. Remont lub wykonanie poboczy z kruszywa lub destruktu:

 • wykonanie robót ziemnych polegających na korytowaniu lub przygotowaniu podłoża pod pobocze na szerokości min. 0,50 m od krawędzi nawierzchni jezdni
 • wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża
 • wykonanie pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm grubości min. 15 cm lub wykonanie pobocza z destruktu z grubości 15 cm wraz ze skropieniem powierzchni destruktu emulsja asfaltową z jednoczesnym zagęszczeniem zabudowanego materiału.

6. Naprawa ubytku lub wyboju grysami i emulsją:

 • oczyszczaniu uszkodzenia sprężonym pod dużym ciśnieniem powietrzem,
 • w razie potrzeby wstępnego skropienia dna i krawędzi oczyszczonego otworu odpowiednią ilością kationowej emulsji asfaltowej modyfikowanej,
 • wypełnieniu otworu grysem o właściwej frakcji, wprowadzonym pod ciśnieniem po zmieszaniu z emulsją asfaltową modyfikowaną w dyszy remontera. W zależności od głębokości uszkodzenia, wypełnienie może być jednowarstwowe, lub dwuwarstwowe.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ.

8. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

- CPV główny:         45.23.31.42-6 - roboty w zakresie naprawy dróg

- CPV dodatkowy:   45.23.32.20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg

Termin składania ofert:

08-02-2018 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

08-02-2018 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego – sala posiedzeń

Termin realizacji:

2018-12-15 00:00:00

Wadium:

nie dotyczy zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1.    Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2.    Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4.    Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5.    Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6.    Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7.    Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamówień Publicznych
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
a)    cena ofertowa –  60 pkt
b)    czas reakcji     –  20 pkt
c)    wysokość kary umownej za nieterminową realizację zleconego zakresu robót - 20 pkt

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina – www.bestwina.pl.

 


Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Załącznik nr 8 Specyfikacja Techniczna


Informacja z otwarcia


Załącznik nr 4 grupa kapitałowa


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia