strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 17-09-2009


Przetarg nieograniczony : Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Witosa, Kościelnej i Sikorskiego w Bestwinie

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej, w rejonie ulicy Witosa, Kościelnej i Sikorskiego w Bestwinie:
- ciągi główne o łącznej długości  4423,35 mb.
- przyłącza do budynków: 91 sztuk o łącznej długości 1395,75 mb. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:     45.23.13.00 - 8.
3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacji Technicznej , Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze Robót stanowiących integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
4. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: sołectwo Bestwina, Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:

09-10-2009 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

09-10-2009 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

Do 30.10.2010 r.

Wadium:

23 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  320,00 zł.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 183[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 45[kB] (Załączniki 1 - 7) 
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 40.1[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 787[kB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO :

 

 

:::     28.09.2009r.     :::

ZP341/07-01/09 Bestwina, dnia 28.09.2009r.
                                                            
dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym: "Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Witosa, Kościelnej i Sikorskiego w Bestwinie":

Pytanie 1:
Czy referencje na więcej niż dwie roboty o długości w sumie 4000 mb wystawione przez jednego Inwestora na wykonanie sieci wodociągowej będą spełniaæ wymogi tej specyfikacji.

Odpowiedź:
Tak. Referencje na więcej niż dwie roboty o długości w sumie 4000 mb wystawione przez jednego Inwestora na wykonanie sieci wodociągowej będą spełniaæ wymogi  SIWZ.

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655ze zm.) - przetarg nieograniczony - ZP341/07/09, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Komunalne
"KOMBEST" Spółka z o.o.
ul. Plebańska 12
43-512 Bestwina

- Rozstrzygnięcie przetargu -    PDF - 80[kB]