strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 13-09-2006


Przetarg nieograniczony : Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Dolnej w Bestwinie

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana i rozbudowa wodociągu (ciągi główne) w rejonie ulicy Dolnej w Bestwinie:

- PE O 110 : 447,5 mb
- PE O   90 : 198,0 mb 
- PE O   63 : 127,0 mb
- PE O   40 :     8,0 mb

Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w specyfikacji technicznejwykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i przedmiarze robót (RB) stanowiących integralną częśæ specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Wspólny słownik zamówień  CPV: 45.23.13.00 - 8 

Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: sołectwo Bestwina, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie.

 

Termin składania ofert:

13-09-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

13-09-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

30.11.2006r

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:
- Specyfikacja - archiwum ZIP 23[kB]
- Załączniki - archiwum ZIP 27[kB]
- Specyfikacja Techniczna - archiwum ZIP 9.6[MB]
- Przedmiar - archiwum ZIP 418[kB]
- Projekt Budowlano Wykonawczy - archiwum ZIP 8.1[MB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 341/25/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMBEST" Sp. z o.o.
ul. Plebańska 12
43-512 Bestwina

Cena oferty:

cena bez VAT : 92 997,98 zł
słownie : dziewięæ dwa dziewięæ dziewięæ siedem i 98/100

z VAT : 99 507,83 zł
słownie : dziewięæ dziewięæ pięæ zero siedem i 83/100

Termin wykonania zamówienia : 30.11.2006r
Gwarancja : 36 miesięcy