strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 19-12-2006


Przetarg nieograniczony - Prowadzenie samochodowej komunikacji pasażerskiej na terenie gminy Bestwina w 2007 roku

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Prowadzenie komunikacji pasażerskiej na terenie gminy Bestwina w 2007 roku na następujących   liniach:

 a. Czechowice-Dziedzice - Kaniów - Janowice - Kaniów - Czechowice-Dziedzice
 b. Czechowice-Dziedzice - Bestwina - Dankowice - Bestwina - Czechowice-Dziedzice

2. Godziny odjazdów i przyjazdów oraz częstotliwośæ kursów będą odbywaæ się według załączonego  rozkładu jazdy - załącznik nr 5 do siwz (rozkład jazdy obecnie obowiązujący). W niedzielę i święta przewozy nie będą wykonywane.

3. Wykonawca może powierzyæ wykonywanie zamówienia podwykonawcom pod warunkiem wskazania podwykonawców w ofercie i złożenie oświadczenia o spełnianiu przez nich wszystkich warunków określonych w SIWZ.

4. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie.

5. Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV: 60.11.22.00 - 8

 

Termin składania ofert:

19-12-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

19-12-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

od 02.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 5,00 zł.

 

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   archiwum ZIP - rozmiar 147[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 48[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   format PDF - rozmiar 77[kB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2006 Nr 164 poz. 1163) - przetarg nieograniczony ZP 341/32/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"MAR - BUS" Handel i Usługi
Marek Ogrodzki
ul. Karolinki 1
43-502 Czechowice - Dziedzice

Cena oferty:

cena bez VAT : 3000,00 zł
słownie : trzy zero zero zero i 00/100

z VAT : 3210, 00 zł
słownie : trzy dwa jeden zero i 00/100

Termin wykonania zamówienia : 31.12.2007r

 

 - Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego - format pdf  rozmiar 67[kB]