strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 30-01-2004


Przetarg nieograniczony: Opracowanie dokumentacji dla inwestycji: "Wymiana i rozbudowa wodociągu w gminie Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji dla inwestycji: "Wymiana i rozbudowa wodociągu w gminie Bestwina"
  1. wykonanie dokumentacji projektowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003r.)) wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami oraz otrzymanym pozwoleniem na rozbudowę wydanym przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej,
  2. wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
  3. wykonanie przedmiaru robót,
  4. wykonanie kosztorysu ślepego,

    Ilośæ egzemplarzy dokumentacji: 5 sztuk

  5. dodatkowo należy opracowaæ wniosek o pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację zadania będącego przedmiotem ww. dokumentacji.

Termin składania ofert:

30-01-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

30-01-2004 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 30 czerwca 2004r.

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąæ udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki odatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) - przetarg nieograniczony, została wybrana oferta :

W CZʦCI A ZAMÓWIENIA

"INWUS" Sp. z o.o.
ul. Warszawska 5
43 - 300 Bielsko - Biała

Cena wybranej oferty:

bez VAT: 16 000,00 zł
słownie: szesnaście tysięcy złotych i 00/00

z VAT: 19 520,00 zł
słownie: dziewiętnaście tysięcy pięæset dwadzieścia złotych i 00/100

W CZʦCI B ZAMÓWIENIA

PRACOWNIA US£UGOWO - PROJEKTOWA
mgr Ewa Kuśka
ul. K. Odnowiciela 2/37
43 - 200 Pszczyna


Cena wybranej oferty:

bez VAT: 7 617,78 zł
słownie: siedem tysięcy sześæset siedemnaście złotych i 78/100

z VAT: 9 293,69 zł
słownie: dziewięæ tysięcy dwieście dziewięædziesiąt trzy złote i 69/100

W CZʦCI C ZAMÓWIENIA

"INWUS" Sp. z o.o.
ul. Warszawska 5
43 - 300 Bielsko - Biała


Cena wybranej oferty:

bez VAT: 20 000,00 zł
słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100

z VAT: 24 400,00 zł
słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych i 00/100