strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 28-06-2016


Przetarg nieograniczony : "Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych" POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Zamawiający:

Gmina Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne polegające na częściowej przebudowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowicach związanej z dostosowaniem pomieszczeń budynku do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest przebudowa klatki schodowej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. Ponadto przewidziano poszerzenie otworów w ścianach zewnętrznych, zamurowanie oraz wymianę częściową ocieplenia ścian ze styropianu na wełnę mineralną w ramach oddzielenia stref pożarowych budynku.   

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawiera projekt architektoniczno -  budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz oddymiania które stanowią integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Załączony do SIWZ  przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie może stanowiæ jedynej podstawy wyceny oferty. 

4. Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).

6. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadaæ materiały lub  urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod  pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co  najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

7. Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym, dlatego wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót, odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót, zwłaszcza wejścia do budynku i na ciągach komunikacyjnych.

8. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia :
a. kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy zamówienia, opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania.

9. Oprócz robót określonych w materiałach przy realizacji zamówienia należy:
a. wykonaæ geodezyjną dokumentację powykonawczą,
b. ponosiæ koszty związane z poborem wody i energii elektrycznej do celów budowy.

10. Na wykonane roboty objęte niniejszym zamówieniem wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 3 lata gwarancji. Udzielenie przez wykonawcę gwarancji na wykonane roboty zostanie potwierdzone przez wykonawcę w pkt. 2 "FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY" (załącznik nr 1 do SIWZ). ,

11. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
45450000-6, 45262500-6, 45421000-4, 45443000-4,
 45261100-5

Termin składania ofert:

13-07-2016 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

13-07-2016 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 28.10.2016r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena oferty  - 96
Gwarancja    -4

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 1.2[MB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 195[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 95[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 5.5[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 440[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


Data: 2016-07-07

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 765[kB]