strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 03-07-2003


Przetarg nieograniczony na:Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drogach gminnych w Gminie Bestwina.

Zamawiający:

Urząd Gminy
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drogach gminnych w Gminie Bestwina w sołectwie Kaniów: ul. £abędziowa; w sołectwie Janowice: ul. Targanicka

Termin składania ofert:

03-07-2003 09:00

Miejsce składania ofert:

w siedzibie zamawiającego pok. nr 2

Termin otwarcia:

03-07-2003 09:15

Miejsce otwarcia:

w siedzibie zamawiającego pok. nr 7

Termin realizacji:

31 pa¼dziernika 2003r

Wadium:

8 500,00 zł

Dodatkowe uwagi:

  1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 8 500,00 zł.
  2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 7), lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji - 15 zł
  3. Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16-05-2003 , Nr 66, poz. 26738
  4. Kryteria oceny ofert:
    • cena - 90%
    • gwarancja - 10%


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) - przetarg nieograniczony, została wybrana oferta :

P.P.U.H. ASFALTOR S.C.
T. Paździora, A. Kruczek
ul. Kaniowska 23
43 - 502 Czechowice - Dziedzice


Cena wybranej oferty:
bez VAT:
171 937,66 zł słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięæset trzydzieści siedem złotych i 66/100
z VAT:
183 973,30 zł słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięæset siedemdziesiąt trzy złote 30/100
gwarancja:
48 miesięcy słownie: czterdzieści osiem miesięcy