strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 07-03-2013


Przetarg nieograniczony : "Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
naprawa uszkodzeń i ubytków w nawierzchniach dróg gminnych na terenie gminy Bestwina, w sołectwach: Kaniów, Bestwina, Bestwinka, Janowice.

2. Remont dróg gminnych asfaltowych polegaæ będzie na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki  mineralno - asfaltowej ( jak dla ruchu KR2 - KR3) na gorąco, wytwarzanymi  w wytwórniach oraz mieszanką mineralno - asfaltową wytworzoną w recyklerze.

3. Zakres robót obejmuje:
a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i odwozem ewentualnego gruzu lub destruktu,
c) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca lub zastosowanie emulsji na zimno, szczególnie na krawędziach,
d) rozścielenie mieszanki mineralno - asfaltowej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia,
e) zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
f) posmarowanie bitumem powierzchni górnej warstwy na złączach ze starą nawierzchnią,
g) transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania lub wytworzenie mieszanki w recyklerze (dla zakresu remontu mieszanką z recyklera),
h) jeśli ubytek w nawierzchni jest grubszy od warstw bitumicznych wypełnienie go kruszywem łamanym /klińcem/ wraz z odpowiednim zagęszczeniem,
i) odwóz gruzu asfaltowego wraz z jego utylizacją.

Zamówienie obejmuje roboty polegające na likwidacji wybojów, ubytków, deformacji i innych uszkodzeń pozimowych wynikłych z bieżącej eksploatacji w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych.

4. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczącą robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Bestwina, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.

5. Zakres prac określony w załączniku nr 1a - formularz cenowy, jest wielkością minimalną - w trakcie trwania umowy wielkośæ ta może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, lecz wartośæ całego zadania nie może  przekroczyæ kwoty 180 200,00 zł brutto.

6. Zakres robót do wykonania, zlecany będzie sukcesywnie na podstawie pisemnych poleceń Zamawiającego.

7. Podstawą rozliczenia poszczególnych części robót będzie każdorazowo: protokół odbioru robót, zestawienie wykonanych remontów na terenie Gminy Bestwina, atesty na wykorzystane materiały.

8. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ), lecz muszą spełniaæ wszystkie normy oraz byæ o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.

9. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
- CPV główny: 45.23.31.42-6 - roboty w zakresie naprawy dróg
- CPV dodatkowy: 45.23.32.20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

Termin składania ofert:

22-03-2013 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

22-03-2013 09:30

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do dnia 28.12.2013 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamówień Publicznych
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 444[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 142[kB]
- Specyfikacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 37[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 78[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.6[MB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.002.2013, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H. Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43-512 Janowice

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -