strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 09-01-2006


Przetarg nieograniczony: " Rozbudowa i modernizacja budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Rozbudowa i modernizacja budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie (województwo śląskie, powiat bielski ) przy ulicy Krakowskiej 123.

2.Zakres prac:
a.rozbudowa w dwóch kondygnacjach części wschodniej budynku (powierzchnia zabudowy wynosi obecnie - 316,02 m2 a  po rozbudowie - 350,22 m2),
b.przebudowa i poszerzenie klatki schodowej,
c.przebudowa konstrukcji stropu sali głównej w części zachodniej budynku,
d.przebudowa strefy wejściowej do budynku i przystosowanie przyziemia dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
e.przebudowa pomieszczeń sanitarnych,
f.prace termomodernizacyjne, w tym przebudowa dachu i elewacji budynku,
g.przebudowa instalacji wewnętrznych (wody i kanalizacji, centralnego ogrzewania i wentylacji, elektrycznych i teletechnicznych, kotłowni ),
h.przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i c.w.u.

3.Wspólny Słownik Zamówień CPV:
a.główny przedmiot:    45262800-9  Prace dotyczące rozbudowy budynków
b.dodatkowe przedmioty:  45310000-3  Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych 45330000-9  Prace hydrauliczne i sanitarne 

4.Zamówienie należy wykonaæ według projektu technicznego oraz przedmiaru robót stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uwaga: Przedmiar robót składa się z następujących części:
a.roboty zewnętrzne,
b.roboty budowlane i wykończeniowe,
c.roboty konstrukcyjne,
d.roboty instalacji wody zimnej ciepłej i kan,
e.roboty instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej,
f.roboty instalacyjno montażowe kotłowni gazowej,
g.roboty instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Termin składania ofert:

09-01-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

09-01-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin realizacji:

31 grudnia 2006

Wadium:

10 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 50 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 ze zmianami) - przetarg nieograniczony ZP340/26/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Remontowo Budowlany
"JURCZAK - PSZCZÓ£KA" sp.j.
ul. Bukowska 1
43 - 353 Porąbka

cena oferty:
bez VAT: 622 485,80 zł
słownie: sześæset dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt pięæ złotych i 80/100

z VAT:  759 432,68 zł
słownie:  siedemset pięædziesiąt dziewięæ tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote i 68/100

Termin wykonania zamówienia: 29 grudnia 2006

Złożono 6 ofert, 2 oferty zostały odrzucone.