strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 27-04-2017


Przetarg nieograniczony: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji -Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwince"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwince.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w  załączniku nr 7 do SIWZ.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

71 24 70 00 - 1 - Nadzór nad robotami budowlanymi,

Termin składania ofert:

08-05-2017 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

08-05-2017 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

Zamówienie nale¿y zrealizowaæ w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru koñcowego robót

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 1.7[MB]
- Załaczniki -   archiwum ZIP - rozmiar 340[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 796[kB]

Data : 2017-05-08

- Informacja z otwarcia -   dokument PDF - rozmiar 90[kB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


Data: 2017-05-17

- Zawiadomienie o wyborze oferty -   dokument PDF - rozmiar 146[kB]

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -   dokument PDF - rozmiar 205[kB]