strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 13-05-2005


Przetarg nieograniczony: "Wykonanie parkingu przy pawilonach handlowych w Kaniowie"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie parkingu z kostki brukowej betonowej przy pawilonach handlowych w Kaniowie (ul. Batalionów Chłopskich).

2. CPV: 45.23.32.70  - 2
 
3.  Zamówienie należy wykonaæ według przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SIWZ.  

4. Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom.

 

Termin składania ofert:

13-05-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

13-05-2005 09:30

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

3 tygodnie od daty podpisania umowy

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych.
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą prawo zamówień publicznych - przetarg nieograniczony ZP340/12/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Produkcyjno -  Usługowo - Handlowy
"BETONIT"
ul. ¦lepa 10
43 - 502 Czechowice - Dziedzice

Cena oferty:

cena bez VAT:   41 822,95 zł
słownie:               czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote i 95/100

cena z VAT:   51 024,00 zł
słownie:           pięædziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia cztery złote i 00/100

Termin wykonania zamówienia:

3 tygodnie od daty podpisania umowy

Gwarancja:
5 lat