strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 19-06-2006


Przetarg nieograniczony:"Ukształtowanie składowiska odpadów komunalnych w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Ukształtowanie bryły dwóch sąsiadujących ze sobą składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne
w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.

2. Zakres prac:
a. ukształtowanie bryły składowiska odpadów i terenu sąsiadującego ze składowiskiem,
b. utrzymanie czystości dróg dojazdowych (droga gruntowa oraz technologiczna z płyt betonowych),
c. budowa trzech studni odgazowujących,
d.  obsługa geodezyjna.

3. Ukształtowanie bryły składowiska odpadów i terenu sąsiadującego ze składowiskiem:
a. prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych związanych z kształtowaniem omawianego terenu składowiska,
b. dowóz odpadów powęglowych samochodami samowyładowawczymi na teren składowiska i teren
z nim sąsiadujący,
c. formowanie bryły składowiska i terenu przyległego odzyskiwanymi odpadami powęglowymi warstwami 0,2m przy użyciu spycharki gąsienicowej 100 KM,
d. sukcesywne zagęszczanie formowanych warstw przy użyciu wala samojezdnego, wibracyjnego o sile wymuszającej 200 KN do uzyskania stopnia zagęszczenia ID:0,67 - 0,80.

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.24.35.10 - 0  

5. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej (załącznik A) oraz przedmiarze robót (załącznik B) stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Termin składania ofert:

19-06-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

19-06-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 29 grudnia 2006

Wadium:

18 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy: 
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5. Spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 60 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda

UWAGA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. "Ukształtowanie składowiska odpadów komunalnych w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina"
Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz termin wniesienia wadium na dzień 3 lipca 2006r.

Rozdział IX pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyæ w siedzibie Zamawiającego: Wójt Gminy  Bestwina ul. Krakowska  43-512 Bestwina (pok. nr 2),nie później niż w terminie do 3 lipca  2006 do godz. 09:00

Rozdział IX pkt. 9 otrzymuje nowe brzmienie:
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie dnia 3 lipca  2006r. o godz. 09:15

Rozdział XII pkt. 7 otrzymuje nowe brzmienie:
Wadium musi byæ wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 3 lipca  2006r., do godz. 9:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 340/10/2006 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Firma "FRANCUZ" 
ul. Nad Białką 12 
43 - 503 Czechowice-Dziedzice
 

Cena oferty:

cena bez VAT : 450 637,25 zł
słownie : cztery pięæ zero sześæ trzy siedem i 25/100

z VAT : 549 777,45 zł
słownie : pięæ cztery dziewięæ siedem siedem siedem i 45/100

Termin wykonania zamówienia : 29.12.2006r
Gwarancja : 12 miesięcy


24.07.2006 r.
Niniejszym zawiadamiamy, że na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) w dniu 24 lipca 2006 r. został wniesiony protest dot. postępowania przetargowego pn. "Ukształtowanie składowiska odpadów komunalnych w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina", w związku z czym na podstawie art. 183 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy zamawiający przystępuje do powtórzenia czynności badania ofert.

27.07.2006 r.
Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) informujemy o odrzuceniu dwóch ofert przetargowych w postępowaniu na zadanie: "Ukształtowanie składowiska odpadów komunalnych w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina".

27.07.2006 r.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia stycznia 2004 roku-Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Ukształtowanie składowiska odpadów komunalnych w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina".