strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 04-09-2008


Przetarg nieograniczony - "Budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich w sołectwie Kaniów, gmina Bestwina, z kostki brukowej wraz z wjazdami do posesji.
2. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikację techniczną, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wspólny słownik zamówień: CPV: 45.23.31.61-5.
4. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ deklaracje zgodności na wbudowane materiały. 
5. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaæ okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż 36 miesięcy.

Termin składania ofert:

04-09-2008 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

04-09-2008 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31-10-2008 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o warto?ci szacunkowej nie przekraczajšcej kwot okre?lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert czę?ciowych.
Zamawiajšcy nie będzie pobierał wadium.
Zamawiajšcy nie będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załšcznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiajšcy przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatš w wys. 30,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załšcznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 145[kB]
- Załšczniki -   archiwum ZIP - rozmiar 38[kB] (Załšczniki 1 - 7) 
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 13[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.65[MB]Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego :


:::     01.09.2008r.     :::

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: "Budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie":

Pytanie 1:
W projekcie założono wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych d=400mm, a w przedmiarze z rur PCV d=315mm.

Odpowiedź:
Należy przyjąæ zgodnie z przedmiarem robót: wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV d=315mm.

Pytanie 2:
W projekcie przyjęto wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi na poszerzeniu: 34cm podbudowy tłuczniowej + 7cm podbudowy mineralno - bitumicznej, a w przedmiarze 35cm podbudowy tłuczniowej + 6cm podbudowy mineralno - bitumicznej.

Odpowiedź:
Należy przyjąæ zgodnie z przedmiarem robót: wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi na poszerzeniu 35cm podbudowy tłuczniowej + 6cm podbudowy mineralno - bitumicznej.

Pytanie 3:
W projekcie w części rysunkowej przyjęto wykonanie chodnika z kostki betonowej grub. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej, a w przedmiarze i opisie do projektu z kostki betonowej grub. 6cm na podsypce piaskowej.

Odpowiedź:
Należy przyjąæ zgodnie z przedmiarem robót: wykonanie chodnika z kostki betonowej grub. 6cm na podsypce piaskowej.

Pytanie 4:
W projekcie i przedmiarze przyjęto wykonanie krawężników drogowych na ławie zwykłej z betonu B-15, a w warunkach wydanych przez ZDP w Bielsku - Białej zaznaczono, iż ława ma byæ z betonu B-20 z oporem. Brak podania wymiarów ławy.

Odpowiedź:
Należy przyjąæ zgodnie z przedmiarem robót: wykonanie krawężników drogowych na ławie zwykłej z betonu B-15.

Pytanie 5:
W projekcie i przedmiarze przyjęto wykonanie obrzeży na podsypce cementowo - piaskowej, a w warunkach wydanych przez ZDP w Bielsku - Białej zaznaczono, iż obrzeża należy posadowiæ na ławie z betonu B-10 z oporem. Brak podania wymiarów ławy.

Odpowiedź:
Należy przyjąæ zgodnie z przedmiarem robót: wykonanie obrzeży na podsypce cementowo - piaskowej.Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655)  - przetarg nieograniczony - ZP341/11/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:


PPHU "ASFALTOR" S.C.
T. Paździora & A. Kruczek
ul. Kaniowska 23
43-502 Czechowice - Dziedzice

Cena wybranej oferty:

bez VAT: 145 929,80 zł
słownie:  sto czterdzieści pięæ tysięcy dziewięæset dwadzieścia dziewięæ złotych 80/100

z VAT: 178 034,36 zł
słownie:  sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści cztery złote 36/100

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 1.1[MB]