strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 30-07-2009


Przetarg nieograniczony - "Przebudowa ulicy Chabrowej w Bestwinie"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej - ulica Chabrowa w Bestwinie.

1. Zakres prac - opis robót:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym,
- mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 50 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl  2 km,
- wykonanie wykopów mechanicznie w gr kat III - IV z transportem urobku na odl 2 km,
- wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych, izolacji styków rur papą i rur lepikiem,
- wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem,
- zasypanie rur i zagęszczenie mechaniczne warstwy piasku w wykopie na całej szerokości wykopu, gr.  warstwy 20 cm,
- koryto wykonane na całej szerokości jezdni mechanicznie w gruncie kat II-IV, głębokośæ koryta 10 cm,
- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubośæ warstwy 15 cm wraz z odwozem na odl  1 km,  
- zdjęcie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 20 cm średnio, z wywiezieniem nadmiaru na odkład na odl 3 km, 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne podbudowy wykonywane mechanicznie,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, warstwa dolna, grubośæ warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, warstwa górna, grubośæ warstwy 5 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grysowej, grubośæ warstwy        5 cm po zagęszczeniu,
- uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki mechanicznie,
- umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi korytowymi grubości 15 cm, ułożonymi na podsypce cementowo piaskowej,
- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubośæ warstwy 15 cm wraz z odwozem urobku na odl 1 km na zjazdach do posesji,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, warstwa dolna, grubośæ warstwy po zagęszczeniu 15 cm / zjazdy/,
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej, grubośæ warstwy 5 cm po zagęszczeniu,  
- wykonanie geodezji powykonawczej z naniesieniem do zasobów geodezyjnych.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45.23.31.40 - 2
45.23.32.20 - 7
45.23.31.42 - 6

3. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ deklaracje zgodności na wbudowane materiały.

4. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o przedmiar robót, szczegółową specyfikację techniczną, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. Oferent nie może wykorzystywaæ błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomiæ Zamawiającego. Wszystkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo ich braku w specyfikacji technicznej, przedmiarze robót, a wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub sztuki budowlanej) nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały byæ wykonane na koszt własny oferenta (wykonawcy).

5. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaæ okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż 36 miesięcy.

 

 

Termin składania ofert:

21-08-2009 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

21-08-2009 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

30-10-2009 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie będzie pobierał wadium.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą
w wys. 7,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 160[kB]
- Kosztorys ofertowy -   dokument PDF - rozmiar 45[kB]
- Przedmiar_robót -   dokument PDF - rozmiar 56[kB]
- Szczegółowa specyfikacja techniczna -   dokument PDF - rozmiar 147[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 41[kB] (Załączniki 1 - 7) 
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 955[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/04/09, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P.P.H.U. "ASFALTOR" s.c.
Tadeusz Paździora & Piotr Paździora
43-502 Czechowice -Dziedzice
ul. Kaniowska 23  

Cena oferty:
 
bez VAT:   99 631,20 zł
słownie:  dziewięædziesiąt dziewięæ tysięcy sześæset trzydzieści jeden złotych   20/100

z VAT:  121 550,06 zł
słownie:  sto dwadzieścia jeden tysięcy pięæset pięædziesiąt złotych  06/100

- Rozstrzygnięcie przetargu -    PDF - 494[kB]