strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 14-09-2010


Przetarg nieograniczony : "Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Nad Łękawką w Kaniowie"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Nad £ękawką w Kaniowie.        
 
2. Zakres prac - opis robót obejmuje m.in.:

a. wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej, grubośæ w-wy po zagęszczeniu 5 cm,
b. górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego, grubośæ w-wy po zagęszczeniu 8 cm,
c. uzupełnienie poboczy frezem, rozścielenie i zagęszczenie, grubośæ w-wy po zagęszczeniu     10 cm,
d. ścinanie mechaniczne poboczy.

3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarze Robót stanowiących integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Oferent nie może wykorzystywaæ błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomiæ Zamawiającego.

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:    

45.23.31.40 - 2  roboty drogowe
45.23.32.20 - 7  roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.23.31.42 - 6  roboty w zakresie naprawy dróg

7. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: sołectwo Kaniów, Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:

29-09-2010 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

29-09-2010 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 sala posiedzeń

Termin realizacji:

do 15.11.2010r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr  290984-2010r  z dnia 14.09.2010r.
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 164[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 51[kB]
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 162[kB]
- Przedmiary robót -   dokument PDF - rozmiar 52[kB]
- Kosztorys ofertowy -   dokument PDF - rozmiar 45[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.1[MB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759)  - przetarg nieograniczony - ZP341/12/10, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

 

P.P.H.U. " Asfaltor" s.c. T. Paździora & P. Paździora
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Kaniowska 23

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -   PDF - rozmiar 495[kB]