strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 19-10-2015


Przetarg nieograniczony : "Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie Gminy Bestwina"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w sezonie zimowym 2015/2016 poprzez odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu i zwalczanie śliskości zimowej, gołoledzi i szronu, likwidowanie warstw zlodowaciałego i ubitego śniegu. Dodatkowo po zakończeniu "Akcji Zima" należy wykonaæ zamiatanie chodników i poboczy dróg.

2.Utrzymanie zimowe dróg odbywaæ się będzie zgodnie z:
a.zestawieniem dróg gminnych objętych akcją zima i kolejnością odśnieżania dróg, (załącznik nr 1 do umowy),
b.zestawieniem parkingów objętych akcją zima (załącznik nr 2 do umowy), 
c.zestawieniem chodników objętych akcją zima (załącznik nr 3 do umowy). 

W/w zestawienia stanowią integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.£ączna długośæ utrzymywanych dróg wynosi 84,75 km. Do zimowego utrzymywania zaliczone są również parkingi przy szkołach, kościołach itp. o powierzchni 19 595 m2, oraz chodniki o łącznej powierzchni      25 369 m2 .

4.Wykonawca winien mieæ przygotowany zapas materiału do zwalczania śliskości.

5.Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników.

6.Wykonawca winien wykazaæ się pełną dyspozycyjnością całodobowo, niezależnie od dnia tygodnia. 

7.Materiały do wytworzenia mieszaniny kruszyw naturalnych zakupuje Wykonawca.

8.Użyte do zimowego utrzymania dróg materiały powinny byæ zaakceptowane przez Zamawiającego i mieæ świadectwo dopuszczenia.

9.Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialnośæ za szkody wynikłe w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia wyrządzone na mieniu lub zdrowiu osób trzecich i pokryje koszty roszczeń z tego tytułu.

10.Wykonawca winien przystąpiæ do realizacji przedmiotu zamówienia w czasie wskazanym w ofercie, (lecz nie dłuższym niż 180 minut po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego konieczności przystąpienia do prac).

11.Wykonawca winien zgłosiæ godzinę rozpoczęcia jak również godzinę zakończenia (w tym ilośæ wypracowanych godzin efektywnych) usługi pracownikowi Zamawiającego odpowiedzialnego za prowadzenie  akcji zima.

12.Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
90620000-9,  90630000-2

Termin składania ofert:

27-10-2015 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

27-10-2015 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11

Termin realizacji:

do dnia 31.05.2016r.

Wadium:

4 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.

2.Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

3.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

4.Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

5.Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

6.Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.

7.Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a.Biuletyn Zamówień Publicznych
b.Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c.Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 90 punktów
Czas w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego konieczności przystąpienia do prac - 10 punktów

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 320[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 194[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 119[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 549[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


Data : 2015-10-29

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.005.2015, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

REZBUD A. Rezik, J. Rezik S.C.
43-512 Bestwina
ul. Plebańska 21

- Zawiadomienie o wyborze oferty -