strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 24-07-2008


Przetarg nieograniczony - "Budowa chodnika przy ul. Janowickiej w Janowicach"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy ul. Janowickiej w sołectwie Janowice, gmina Bestwina, z kostki brukowej wraz z wjazdami do posesji.
2. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikację techniczną, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wspólny słownik zamówień: CPV: 45.23.31.61-5.
4. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ deklaracje zgodności na wbudowane materiały. 
5. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaæ okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż 36 miesięcy.

Termin składania ofert:

24-07-2008 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

24-07-2008 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

29-08-2008r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie będzie pobierał wadium.
Zamawiający nie będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 30,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 161[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 37[kB] (Załączniki 1 - 7) 
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 46[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.6[MB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655)  - przetarg nieograniczony - ZP341/10/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:


Zakład Robót Drogowych i Budowlanych
"MAT-BUD"
inż. Roman Marciniak
ul. Zdrojowa 68
43-200 Pszczyna

Cena wybranej oferty:

bez VAT: 68 139,11 zł
słownie:  sześædziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dziewięæ złotych 11/100

z VAT: 83 129,71 zł
słownie:  osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięæ złotych 71/100

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 517[kB]