strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 30-04-2021


Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznych przy  ul. Janowickiej w Janowicach. Zakres prac obejmuje w szczególności: roboty ziemne i przygotowawcze, budowę ogrodzenia, wyposażenie placu zabaw, małą architekturę, urządzenia siłowni zewnętrznej. Pod urządzenia zabawowe oraz siłownie przewiduje się nawierzchnie bezpieczną z materiałów przepuszczalnych, układanych z mat gumowych przerostowych.
 

Termin składania ofert:

17-05-2021 09:00

Miejsce składania ofert:

---

Termin otwarcia:

17-05-2021 10:00

Miejsce otwarcia:

---

Termin realizacji:

10 tygodni (70 dni)

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Identyfikator postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

bfc6e648-26fb-44f0-af94-110fc7a9f49f


Ogłoszenie o zamówieniu


Rozstrzygnięcie przetargu


Ogłoszenie o wyniku postępowania