strona główna
 • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 16-10-2014


Przetarg nieograniczony : "Świadczenie usługi odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina oraz dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina oraz dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji
  do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.
 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511300-5 Usługi zbierania śmieci
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Termin składania ofert:

24-10-2014 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

24-10-2014 09:30

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 30.06.2016 r.

Wadium:

24 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
 2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
 4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
 5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
  a. Biuletyn Zamówień Publicznych
  b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
  c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 150[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 189[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 3.8[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 2.2[MB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 22.10.2014r.    dokument PDF - rozmiar 114[kB]

MODYFIKACJA SIWZ

- Modyfikacja SIWZ 22.10.2014r. -   dokument PDF - rozmiar 400[KB]
- Zmodyfikowany załącznik nr 9 - wzór umowy -   

- Protokół z otwarcia ofert - 24.10.2014 r. -  dokument PDF - rozmiar 481[KB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.006.2014, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Konsorcjum firm:

1. "REZBUD" P.U.H. Eugeniusz Rezik 43-512 Janowice, ul. Janowicka 75,
2. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.32-600 Oświęcim, ul. Bema 12A 

- Zawiadomienie o wyborze oferty -