strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 24-10-2008


Przetarg nieograniczony - "Remont dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie przy ul. Szkolnej"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie przy ul. Szkolnej. Zakres prac remontowych obejmuje między innymi:

  • roboty rozbiórkowe,
  • rozbudowę ściany szczytowej,
  • wzmocnienie konstrukcji nośnej dachu,
  • wykonanie nowego poszycia dachu,
  • roboty wykończeniowe.

Szczegółowy zakres robót zawiera projekt remontu oraz przedmiar robót.

2. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o projekt remontu, przedmiar robót, specyfikację techniczną, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Wspólny słownik zamówień: CPV:

45.26.12.13-0,
45.26.13.10-0,
45.26.13.20-3,
45.26.14.00-8,
45.26.19.10-6.  

4. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ atesty na użyte materiały budowlane. 

5. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaæ okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż 36 miesięcy.

Termin składania ofert:

24-10-2008 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

24-10-2008 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

28.11.2008r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie będzie pobierał wadium.
Zamawiający nie będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą
w wys. 28,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 175[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 34[kB] (Załączniki 1 - 7) 
- Projekt remontu -   dokument PDF - rozmiar 1.8[MB]
- Przedmiar robót -   dokument PDF - rozmiar 74[kB]
- Specyfikacja techniczna -   dokument PDF - rozmiar 1.1[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.4[MB]Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego :


:: Bestwina, dnia 20.10.2008r. ::


Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: "Remont dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Bestwinie przy ul. Szkolnej":

Pytanie 1:
Dot. poz. 3 przedmiaru.
Do rozbiórki przeznaczono 7,5 m rury spustowej, na zdjęciu w projekcie wynika, że są 2 takie rury, oraz w pozycji 20 przedmiaru do zamontowania jest 17,0 m rury spustowej. Skąd wynikają takie różnice. 
Odpowiedź:
Należy wyceniæ rozbiórkę dwóch rur spustowych długości 7,5 mb, co daje łącznie 15 mb.
Do zamontowania jest 17 m rury spustowej wg poz. 20 przedmiaru.

Pytanie 2:
Dot. pozycji 14 przedmiaru.
Podstawa KNR 4-01 0414/11 opisuje: Wykonanie i montaż śniegołapów z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 75 mm z uszczelnieniem klejem, łączniki ze stali nierdzewnej. W naszym przypadku programy komputerowe odnoszące się do podstawy opisują: Wymianę desek czołowych. Czy zastosowano prawidłową podstawę  przedmiarze do zrealizowania prac.
Odpowiedź:
Poz. 14 przedmiaru dotyczy: Wykonania i montażu śniegołapów z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 75 mm z uszczelnieniem klejem, łączniki ze stali nierdzewnej;  i została przyjęta przez analogię.

Pytanie 3:
W projekcie zastosowano obecnie nie dostępne płatwie typu 142 Z 1,5 firmy Voestalpine, czy istnieje możliwośæ ich zamiany na 150 Z 1,5 firmy Balex.
Odpowiedź:
Istnieje możliwośæ ich zamiany na zaproponowane tj. płatwie typu 150 Z 1,5 firmy Balex.

Pytanie 4:
Dot. pozycji 7 i 12 przedmiaru.
Czy materiał - płatwie stalowe można doliczyæ do pozycji 7 i 12 przedmiaru czy stosowaæ odrębną pozycję uzupełniającą.
Odpowiedź:
Materiał - płatwie stalowe należy doliczyæ do pozycji 7 i 12 przedmiaru.

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655)  - przetarg nieograniczony - ZP341/15/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
"JURCZAK - PSZCZÓ£KA" Spółka Jawna
ul. Bukowska 24
43-353 Porąbka

Cena wybranej oferty:

bez VAT: 81 963,97 zł
słownie:  osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięæset sześædziesiąt trzy złote 97/100

z VAT: 99 996,04 zł
słownie:  dziewięædziesiąt dziewięæ tysięcy dziewięæset dziewięædziesiąt sześæ złotych 04/100

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 498[kB]