strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 01-09-2003


Przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg transportu rolnego - ul. Myśliwska w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.

Zamawiający:

Wójt gminy Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa drogi rolniczej - ul. Myśliwska na odcinku o długości 382m. Szczegółowy zakres robót zamieszczony jest w przedmiarze robót będącym załącznikiem do specyfikacji oraz w Projekcie Budowlanym, który jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 7).

Termin składania ofert:

01-09-2003 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

01-09-2003 10:00

Miejsce otwarcia:

Siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

15 pa¼dziernika 2003

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 90% ; gwarancja - 10%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąæ udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia.


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) – przetarg nieograniczony, została wybrana oferta :

P.P.H.U. ASFALTOR S.C.
T. Paździora, A. Kruczek
ul. Kaniowska 23
43 – 502 Czechowice – Dziedzice

Cena wybranej oferty:

bez VAT: 41 178,80 zł
słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i 80/100

z VAT: 44 061,32 zł
słownie: czterdzieści cztery tysiące sześædziesiąt jeden złotych i 32/100

Gwarancja:
48 miesięcy słownie: czterdzieści osiem miesięcy