strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 11-10-2006


Zapytanie o cenę: "Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie gminy Bestwina w 2006r."

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup i transport 377 ton wapna nawozowego o zawartości tlenku wapnia powyżej 50 % do 35 gospodarstw rolnych na terenie gminy Bestwina w ilości od 3 do 40 ton do poszczególnych gospodarstw.

2. W zakres usługi wchodzi:
a) zakup 377 ton wapna nawozowego o zawartości tlenku wapnia powyżej 50 %,
b) transport i dostawa w/w wapna do 35 gospodarstw na terenie gminy Bestwina, zgodnie z listą przekazaną
            przez tutejszy Urząd.

3. Uwagi dodatkowe:
Rozliczenie następowaæ będzie na podstawie oryginałów dokumentów potwierdzających dostawę wapna oraz faktury VAT wystawionej na tutejszy Urząd.

Termin składania ofert:

11-10-2006 10:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

11-10-2006 10:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego pok. nr 7

Termin realizacji:

31.10.2006r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.

Kryteria oceny:

Cena - 100%


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg w trybie zapytania o cenę ZP 341/29/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Spółdzielnia Usług Rolniczo-Transportowych
ul. Plebańska 21
43-512 Bestwina

Cena oferty:

cena bez VAT : 80,0 zł / t
słownie : osiem zero i 00/100

z VAT : 82,40 zł / wywóz 1Mg
słownie : osiem dwa i 40/100

Termin wykonania zamówienia : 31.10.2006r