strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 24-10-2008


Przetarg nieograniczony - "Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Urzędu Gminy w Bestwinie - etap I"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Urzędu Gminy w Bestwinie, obejmująca I etap inwestycji. Szczegółowy zakres robót obejmuje przedmiar robót, projekt budowlany, w części dotyczącej I etapu oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zakres robót objęty jest Pozwoleniem na budowę nr 1239/07 z dnia 13.07.2007 r. wydanym przez Starostę Bielskiego, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Podczas wykonywania robót należy dostosowaæ się do zaleceń konserwatorskich w zakresie ochrony zabytków, zgodnie z:
- Pozwoleniem Nr 977/07 ¦ląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- Pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, delegatura w Bielsku-Białej Nr: B-NR/MG/4161/1336/48/06 z dnia 21.08.2006r.,
- Badaniami stratygraficznymi na obecnośæ polichromii w sieni, na korytarzu i w pomieszczeniach reprezentacyjnych.

Dokumenty wymienione w pkt 2 stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  
3. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikację techniczną, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Wspólny słownik zamówień: CPV: 45.21.23.50-4, 45.31.56.00-4, 45.31.57.00-5, 45.31.70.00-2.
5. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ:
- świadectwa jakości i karty gwarancyjne na wbudowane materiały,
- aktualną dokumentację powykonawczą,
- protokoły prób montażowych,
- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, w celu przystąpienia do użytkowania, zgodnie z w/w pozwoleniem na budowę.

6. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaæ okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż 36 miesięcy.
7. Z uwagi na charakter pracy Urzędu Gminy, większośæ prac objętych niniejszym zamówieniem będzie można rozpocząæ dopiero po zakończeniu pracy Urzędu tj. po godz. 15.30; istnieje możliwośæ prowadzenia prac w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy Urzędu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do:
- codziennego utrzymywania porządku w miejscu prowadzonych prac,
- umożliwienie codziennego użytkowania pomieszczeń Urzędu,
- zabezpieczenie sprzętu biurowego tj. komputerów, drukarek itp. przed zabrudzeniem,
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,
- po zakończeniu robót - uporządkowanie obiektu. 

Termin składania ofert:

24-10-2008 10:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

24-10-2008 10:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

23.12.2008 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie będzie pobierał wadium.

Zamawiający będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% kosztorysu ofertowego brutto.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 155,00 zł.

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 151[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 36[kB] (Załączniki 1 - 7) 
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 10[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 876[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655)  - przetarg nieograniczony - ZP341/14/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Instalatorstwo Elektryczne
Jacek Sadlik
ul. Wojtasów 16
34-312 Międzybrodzie Bialskie


Cena wybranej oferty:

bez VAT: 103 313,72 zł
słownie:  sto trzy tysiące trzysta trzynaście złotych 72/100

z VAT: 126 042,74 zł 
słownie:  sto dwadzieścia sześæ tysięcy czterdzieści dwa złote 74/100

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu - PDF - 462[kB]