strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 21-09-2006


Przetarg nieograniczony: Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sportowej i ul. Sw. Floriana w Bestwince

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia : Wymiana sieci wodociągowej (ciągów głównych) w rejonie ul. Sportowej i ul. ¦w. Floriana w sołectwie Bestwinka, gmina Bestwina:
- PE Ø 110 : 634,4 mb
- PE Ø   90 : 256,6 mb 
- PE Ø   63 : 238,3 mb
- PE Ø   40 :    72,4 mb

Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i przedmiarze robót (PR) stanowiących integralną częśæ specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.13.00-8

Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: sołectwo Bestwinka, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie.

Termin składania ofert:

21-09-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

21-09-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr7

Termin realizacji:

15-12-2006r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 40zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

 

- Specyfikacja - archiwum ZIP 17[kB]
- Załączniki - archiwum ZIP 34[kB]

 

 

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 341/27/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P. K. "KOMBEST" Sp. z o.o.
ul. Plebańska 12
43 - 512 Bestwina


Cena oferty:

cena bez VAT : 196 779, 32 zł
słownie : jeden dziewięæ sześæ siedem siedem dziewięæ i 32/100

z VAT : 210 553, 87 zł
słownie : dwa jeden zero pięæ pięæ trzy i 87/100

Termin wykonania zamówienia : 15 grudnia 2006r

Gwarancja : 36 miesięcy